پایان نامه ها

منبع مقاله c (3797)

1-10) اسکاپولامین………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 1-10-1) مکانیسم عملکرد اسکاپولامین…………………………………………………………………………………………..21 1-11).پروپرانولول…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین 2-1) اثرات دریافت داروهای ضد صرع در دورهی تکوین……………………………………………………………….27 2-2) هدف…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 فصل سوم: مواد و روشها 3-1) مواد مورد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه c (3796)

3-5 روش گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………………283-6 ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………..293-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………..313-8 مکان و زمان مطالعه……………………………………………………………………………………………………….31 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1504)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد( (M.Aمديريت دولتي گرايش منابع انساني عنوان : شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني كارشناسان فني دهياريهاي استان گيلان ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1502)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي عنوان مالكيت منابع آب در حقوق ايران استاد راهنما جناب آقاي دكتر رمضان دهقان نگارنده حامد فتحعليان تيرماه 1393 ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1501)

ÏÇäԐÇå Úáæă Èå̉íÓÊí æ ÊæÇä ÈÎÔí Ñæå ƯÊÇÑÏÑăÇäí ÇíÇä äÇăå ˜ÇÑÔäÇÓí ÇÑÔÏ ÑÔÊåí ƯÊÇÑÏÑăÇäí ÚäæÇä: ÈÑÑÓí ÊÇËíÑ ÑæÔ ÏÑăÇäí ÇỬÇíÔ ÊÏÑí̀í Øæá æ ííÏí ƯÊÇÑ GILCUÈÑ ßÇåÔ äÇÑæÇäí ƯÊÇÑ ßæÏßÇä ÏÈÓÊÇäí 11- 6 ÓÇá ăÈÊáÇ ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1500)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشکده کشاورزي، گروه علوم و صنايع غذايي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد‹‹M.Sc.››رشته مهندسي کشاورزي علوم و صنايع غذايي- گرايش مهندسي علوم و صنايع غذايي عنوان جداسازي و شناسايي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1499)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد دانشکده پزشکي علي بن ابي طالب (ع) پايان نامه: جهت دريافت دکترا عنوان : بررسي يافته‌هاي الکتروکارديوگرافي در بيماران مبتلا به آنوريسم بطن چپ ناشي از انفارکتوس ميوکارد استاد راهنما ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1498)

دانشکده گردشگري پاياننامه دوره کارشناسي ارشد گردشگري عنوان: اولوليت بندي شاخص هاي تاثير گذار بر رضايت گردشگران با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبي داده ها(موردمطالعه: هتل هاي استان مازندران) استاد راهنما: دکتر محمد همتي ادامه مطلب…

By 92, ago