تعهدنامه اصالت رساله پايان نامه
اينجانب صفورا ذوالفقاري دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته/دکتراي حرفه اي/ دکتراي تخصصي در رشته حسابداري با شماره دانشجويي 870847117 که در تاريخ 11/5/90 از پايان نامه/ رساله خود تحت عنوان بررسي رابطه ميان ادراکات مشتريان و عملکرد مالي بانکهاي خصوصي با کسب نمره ………. و درجه ——- دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد مي شوم:
1-اين پايان نامه/ رساله حاصل تحقيق پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط وروديه موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2- اين پايان نامه/ رساله قبلاً براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي(هم سطح، پايين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4- چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي دانشجو
تاريخ، امضا، اثر انگشت:
گواهي امضاء:
دانشجوي فوق الذکر احراز هويت شد. فقط امضاي ايشان گواهي مي گردد.
فروزان کيوان فر
رئيس پژوهش دانشکده
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مديريت، گروه حسابداري
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
گرايش: حسابداري
عنوان:
بررسي رابطه ميان ادراکات مشتريان و عملکرد مالي بانکهاي خصوصي
استاد راهنما :
دکتر مجيد زنجير دار
استاد مشاور:
دکتر پيمان غفاري
نگارش:
صفورا ذوالفقاري
تابستان 1390
Islamic Azad University
Arak Branch
Faculty of Management-Department of Accounting
((M.A)) Thesis

Subject:
Exploring the relationship between customer perceptions and financial performance of private banks
Thesis Advisor:
M Zanjer Dar Ph.D.
Consulted by:
P Ghafari Ph.D.
By:
Safoora Zolfaghari
Summer 2011
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مديريت، گروه حسابداري
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
گرايش: حسابداري
عنوان:
بررسي رابطه ميان ادراکات مشتريان و عملکرد مالي بانکهاي خصوصي
نگارش:
صفورا ذوالفقاري
تابستان 1390
هيأت داوران:
1- استاد راهنما: دکتر مجيد زنجير دار
2- استاد مشاور: دکتر پيمان غفاري
3- استاد داور: دکتر ايرج نوري
4- مدير گروه تخصصي: دکتر مجيد زنجيردار
سپاسگزاري:
سپاس ايزد منان را كه توفيق فراگيري علم را برمن عطا فرمود و مرا در كوران مشكلات و سختي‌ها ياري نمود، تا اين رساله را با موفقيت به پايان برسانم.
در طول دوران تحصيلي و تهيه اين پايان نامه از راهنمايي ها و مساعدت‌‌هاي اساتيد و سروران عزيزي بهره ‌برده‌ام كه در اينجا لازم است از همه ايشان مراتب سپاس قلبي و تشكر خالصانه خود را داشته باشــــم.
از استادان ارجمند و مهربانم جناب آقاي دکتر مجيد زنجير دار استاد راهنما و همچنين جناب آقاي دکتر پيمان غفاري استاد مشاور ، صميمانه تشکر مينمايم و برايشان توفيقات روز افزون در خدمات علمي و فرهنگي و آموزشي آرزو ميکنم .
تقديم به :

” پدر و مادر عزيزم كه توفيق خود را نتيجه راهنمايي‌ها ، زحمات، فداكاريها و دعاي خير ايشان مي‌دانم و همچنين همسر كه با صبر و حوصله مرا در تهيه و تنظيم اين رساله ياري دادند. باشد كه قطره‌اي از درياي بي‌كران محبت‌ هايشان را سپاس گفته ‌باشم. ”
چكيده:1
مقدمه: فصل اول
كليات تحقيق3
1-1 مقدمه4
2-1 تاريخچه مطالعاتي4
3-1 بيان مسئله5
4-1 چارچوب نظري تحقيق6
5-1 فرضيه هاي تحقيق8
6-1 اهداف تحقيق8
7-1 حدود مطالعاتي9
8-1 تعريف واژه ها و اصطلاحات10
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه13
2-2 سير تحول بانکداري در ايران13
1-2-2 وضعيت بانکداري از سال 1266تا1306 شمسي14
2-2-2 وضعيت بانکداري بعد از سال 130614
3-2-2 بانک هاي خصوي در ايران15
3-2 تعريف بانک17
4-2 اصول بانکداري در بانک هاي تجاري17
5-2 اصول و مفروضات حسابداري در تهيه صورت هاي مالي17
6-2 صورت هاي مالي در بانک ها19
1-6-2 ترازنامه19
2-6-2 صورت سود وزيان19
3-6-2صورت سود و زيان جامع20
4-6-2 صورت جريان وجوه نقد20
5-6-2 يادداشت هاي توضيحي20
7-2معيارها و نسبت هاي سودآوري در بانک ها20
1-7-2 نسبت هاي سرمايه اي براي بانکها21
8-2 ارزيابي کيفيت خدمات با استفاده ازروش سروکوال23
9-2 وفاداري مشتري27
1-9-2وفاداري خدمت29
2-9-2مزاياي حاصل از وفاداري مشتريان31
3-9-2رابطه بين رضايت و وفاداري31
4-9-2رابطه بين وفاداري مشتريان و سودآوري32
10-2رضايت مشتري33
1-10-2خدمات34
1-1-10-2ويژگي هاي خدمات34
2-1-10-2آميخت? بازاريابي خدمات35
11-2کيفيت37
1-11-2کيفيت خدمات37
2-11-2سروکوآل (ابزار سنجش کيفيت خدمات)38
1-2-11-2BSQ (ابزار سنجش کيفيت خدمات بانکي)38
12-2 پيشينه تحقيق40
1-12-2 تحقيقات خارج از ايران40
2-12-2 تحقيقات در کشور ايران45
فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق
1-3 مقدمه48
2-3 روش تحقيق48
3-3 مدل تحليلي تحقيق49
4-3 شيو? اندازه گيري متغير ها49
5-3 متغير هاي عملياتي تحقيق51
6-3 جامعه مطالعاتي51
7-3 تعيين حجم نمونه51
8-3 روش و ابزار گرد آوري اطلاعات52
9-3 روايي يا اعتبار ابزار اندازه گيري پژوهش54
10-3 پايايي ابزار اندازه گيري پژوهش55
11-3 روش تجزيه و تحليل داده ها56
1 -11-3 آزمون همبستگي56
2-11-3 رگرسيون خطي و چندگانه57
12-3 آزمون هاي برازندگي مدل کلي58
1-12-3 جذر برآورد واريانس خطاي تقريب 58
2-12-3 شاخص بنتلر – بونت يا شاخص نرم شده برازندگي 59
3-12-3 شاخص تاکر – لويز يا شاخص نرک نشده برازندگي 59
4-12-3 شاخص برازندگي تطبيقي 59
5-12-3 شاخص برازندگي GFI و شاخص تعديل شده برازندگي AGFI59
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏61
2-4 بررسي ويژگيهاي توصيفي متغير هاي کيفي گروه نمونه61
1-2-4 اطلاعات مربوط به جنسيت62
2-2-4 اطلاعات مربوط به سن63
3-2-4 اطلاعات مربوط به جدول تحصيلي64
3-4 بررسي ويژگيهاي توصيفي متغير هاي کمي گروه نمونه65
1-3-4 اطلاعات مربوط به نسبتهاي سودآوري65
2-3-4 اطلاعات مربوط به نسبتهاي سرمايه اي67
4-4 برازندگي مدل پژوهش71
1-4-4 جذر براورد واريانس خطاي تقريب RMSEA71
2-4-4شاخص برازندگي تطبيقي CFI72
5-4 تجزيه و تحليل فرضيه هاي پژوهش72
1-5-4 فرضيه اول : بين ادراک کيفيت خدمات مالي و وفاداري مشتريان رابطه وجود دارد.72
2-5-4 فرضيه دوم : رضايتمندي مشتريان عامل واسطه رابطه ميان ادراک کيفيت خدمات مالي و وفاداري مشتريان بانکهاي خصوصي مي باشد75
3-5-4 فرضيه سوم الف : بين وفاداري مشتريان و نسبتهاي سود اوري بانک هاي خصوصي رابطه وجود دارد.79
1-3-5-4- بين وفاداري مشتريان و بازده دارايي بانک هاي خصوصي رابطه وجود دارد.79
2-3-5-4 بين وفاداري مشتريان و بازده حقوق صاحبان سهام بانک هاي خصوصي رابطه وجود دارد .82
3-3-5-4 بين وفاداري مشتريان و نسبت حاشيه سود ناخالص بانک هاي خصوصي رابطه وجود دارد .85
4-3-5-4 بين وفاداري مشتريان و نسبت مابه التفاوت نرخ سود دريافتي و پرداختي بانک هاي خصوصي رابطه وجود دارد .88
5-3-5-4 بين وفاداري مشتريان و نسبت هزينه به درامدهاي بانك در بانک هاي خصوصي رابطه وجود دارد91
4-5-4 فرضيه سوم ب : بين وفاداري مشتريان و نسبتهاي سرمايه اي بانک هاي خصوصي رابطه وجود دارد.94
1-4-5-4 بين وفاداري مشتريان و نسبت دارايي ثابت به حقوق صاحبان سهام بانک هاي خصوصي رابطه وجود دارد.94
2-4-5-4بين وفاداري مشتريان و حقوق صاحبان سهام به داراييها دربانک هاي خصوصي رابطه وجود دارد .98
3-4-5-4 بين وفاداري مشتريان و نسبت كل بدهي به حقوق صاحبان سهام دربانک هاي خصوصي رابطه وجود دارد .101
4-4-5-4بين وفاداري مشتريان و نسبت كل بدهي به كل داراييهادربانک هاي خصوصي رابطه وجود دارد .104
6-4 خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها107
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه110
2-5يافته هاي پژوهش و تحليل نتايج110
1-2-5 فرضيه اول110
2-2-5 فرضيه دوم111
3-2-5 فرضيه سوم112
2-3-2-5 فرضيه سوم ب113
3-5 پيشنهادها115
1- 3-5 پيشنهاد هايي مبتني بر ياقته هاي تحقيق115
2-3-5 پيشنهادات براي تحقيقات آتي116
4-5 محدوديت هاي تحقيق117
پيوست ها
پيوست الف) پرسشنامه119
منابع و ماخذ
منابع فارسي:122
منابع لاتين:124
چکيده انگليسي:127
جدول (1-3) متغير ها و شماره گويه هاي پرسشنامه53
جدول (2-3) نحوه توزيع پرسشنامه و جمع آوري دادههاي پژوهش53
جدول (3-3) منابع مورد استفاده جهت استخراج پرسشنامه پژوهش55
جدول (4-3) ضرايب مربوط به آلفاي کرونباخ56
جدول (1-4) توزيع فراواني و درصد فراواني جنسيت افرادي که به پرسشنامه پاسخ داده اند.62
جدول (2-4) توزيع فراواني و درصد فراواني سن افرادي که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند63
جدول (3-4) توزيع فراواني و درصد فراواني تحصيلات پاسخ دهندگان که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند64
جدول (4-4) نسبت بازده دارايي هاي بانکهاي خصوصي اراک65
جدول (5-4) نسبت بازده حقوق صاحبان سهام بانکهاي خصوصي اراک65
جدول (6-4) نسبت حاسيه سود ناخالص66
جدول (7-4) نسبت مابه التفاوت نرخ سود دريافتي و پرداختي66
جدول (8-4) نسبت هزينه به درامدهاي بانك67
جدول (9-4) نسبت دارايي ثابت به حقوق صاحبان سهام67
جدول (10-4) نسبت حقوق صاحبان سهام به داراييها68
جدول (11-4) نسبت كل بدهي به حقوق صاحبان سهام68
جدول (12-4) نسبت كل بدهي به حقوق صاحبان سهام68
جدول (13-4) شاخص هاي توصيف کننده متغيرها تحت ، شاخص هاي مرکزي ، شاخص هاي پراکندگي وشاخص هاي شکل توزيع 70
جدول (14-4) شاخص هاي توصيف کننده متغيرها تحت ، شاخص هاي مرکزي ، شاخص هاي پراکندگي وشاخص هاي شکل توزيع 71
جدول ( 15-4) ضريب همبستگي ادراک کيفيت خدمات مالي و وفاداري مشتريان72
جدول (16-4) ضريب همبستگي ، ضريب تعيين ادراک کيفيت خدمات مالي و وفاداري مشتريان73
جدول (17-4) تحليل واريانس رگرسيون ادراک کيفيت خدمات مالي و وفاداري مشتريان73
جدول (18-4) ضرايب معادله رگرسيون ادراک کيفيت خدمات مالي و وفاداري مشتريان73
جدول (19-4) متغيرهاي وارد شده /حذف شده وروش مورد استفاده در تعيين رگرسيون76
جدول (20-4) ضريب همبستگي ، ضريب تعيين ادراک کيفيت خدمات مالي ، وفاداري و رضايتمندي مشتريان بانكهاي خصوصي76
جدول (21-4) تحليل واريانس رگرسيون ادراک کيفيت خدمات مالي ، وفاداري و رضايتمندي مشتريان بانكهاي خصوصي77
جدول (22-4) ادراک کيفيت خدمات مالي ، وفاداري و رضايتمندي مشتريان بانكهاي خصوصي77
جدول (23-4) ضريب همبستگي ، ضريب تعيين وفاداري مشتريان و بازده دارايي بانک هاي خصوصي80
جدول (24-4) تحليل واريانس رگرسيون وفاداري مشتريان و بازده دارايي بانک هاي خصوصي80
جدول (25-4) ضرايب معادله رگرسيون وفاداري مشتريان و بازده دارايي بانک هاي خصوصي80
جدول (26-4) ضريب همبستگي ، ضريب تعيين وفاداري مشتريان و بازده حقوق صاحبان سهام بانک هاي خصوصي83
جدول (27-4) تحليل واريانس رگرسيون وفاداري مشتريان و بازده حقوق صاحبان سهام بانک هاي خصوصي83
جدول (28-4) ضرايب معادله رگرسيون وفاداري مشتريان و بازده حقوق صاحبان سهام بانک هاي خصوصي84
جدول (29-4) ضريب همبستگي ، ضريب تعيين وفاداري مشتريان و نسبت حاشيه سود ناخالص بانک هاي خصوصي86
جدول (30-4) تحليل واريانس رگرسيون وفاداري مشتريان و نسبت حاشيه سود ناخالص بانک هاي خصوصي86
جدول (31-4) ضرايب معادله رگرسيون وفاداري مشتريان و نسبت حاشيه سود ناخالص بانک هاي خصوصي87
جدول (32-4) ضريب همبستگي ، ضريب تعيين وفاداري مشتريان و نسبت مابه التفاوت نرخ سود دريافتي و پرداختي بانک هاي خصوصي89
جدول (33-4) تحليل واريانس رگرسيون وفاداري مشتريان و نسبت مابه التفاوت نرخ سود دريافتي و پرداختي بانک هاي خصوصي89
جدول (34-4) ضرايب معادله رگرسيون وفاداري مشتريان و نسبت مابه التفاوت نرخ سود دريافتي و پرداختي بانک هاي خصوصي90
جدول (35-4) ضريب همبستگي ، ضريب تعيين وفاداري مشتريان و نسبت هزينه به درامدهاي بانك در بانک هاي خصوصي92
جدول (36-4) تحليل واريانس رگرسيون وفاداري مشتريان و نسبت هزينه به درامدهاي بانك در بانک هاي خصوصي92
جدول (37-4) ضرايب معادله رگرسيون وفاداري مشتريان و نسبت هزينه به درامدهاي بانك در بانک هاي خصوصي93
جدول (38-4) ضريب همبستگي ، ضريب تعيين وفاداري مشتريان و نسبت دارايي ثابت به حقوق صاحبان سهام بانک هاي خصوصي95
جدول (39-4) تحليل واريانس رگرسيون وفاداري مشتريان و نسبت دارايي ثابت به حقوق صاحبان سهام بانک هاي خصوصي96
جدول (40-4) ضرايب معادله رگرسيون وفاداري مشتريان و نسبت دارايي ثابت به حقوق صاحبان سهام بانک هاي خصوصي96
جدول (41-4) ضريب همبستگي ، ضريب تعيين وفاداري مشتريان و حقوق صاحبان سهام به داراييها دربانک هاي خصوصي98
جدول (42-4) تحليل واريانس رگرسيون وفاداري مشتريان و حقوق صاحبان سهام به داراييها دربانک هاي خصوصي99
جدول (43-4) ضرايب معادله رگرسيون وفاداري مشتريان و حقوق صاحبان سهام به داراييها دربانک هاي خصوصي99
جدول (44-4) ضريب همبستگي ، ضريب تعيين وفاداري مشتريان و نسبت كل بدهي به حقوق صاحبان سهام دربانک هاي خصوصي101
جدول (45-4) تحليل واريانس رگرسيون وفاداري مشتريان و نسبت كل بدهي به حقوق صاحبان سهام دربانک هاي خصوصي102
جدول (46-4) ضرايب معادله رگرسيون وفاداري مشتريان و نسبت كل بدهي به حقوق صاحبان سهام دربانک هاي خصوصي102
جدول (47-4) ضريب همبستگي ، ضريب تعيين وفاداري مشتريان و نسبت كل بدهي به كل داراييهادربانک هاي خصوصي104
جدول (48-4) تحليل واريانس رگرسيون وفاداري مشتريان و نسبت كل بدهي به كل داراييهادربانک هاي خصوصي105
جدول (49-4) ضرايب معادله رگرسيون وفاداري مشتريان و نسبت كل بدهي به كل داراييهادربانک هاي خصوصي105
جدول (50-4) خلاصه يافته هاي حاصل از آزمون فرضيه ها107

نمودار (1-3) مدل تحليلي تحقيق49
نمودار (1-4) فراواني و درصد فراواني جنسيت افرادي که به پرسشنامه پاسخ داده اند62
نمودار (2-4) توزيع فراواني و درصد فراواني سن افرادي که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند63
نمودار (3-4) توزيع فراواني و درصد فراواني تحصيلات افرادي که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند64
نمودار (4-4) آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون75
نمودار (5-4) : آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون79
نمودار (6-4) آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون82
نمودار (7-4) آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون85
نمودار (8-4) آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون88
نمودار (9-4) : آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون91
نمودار (10-4) آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون94
نمودار (11-4)آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون97
نمودار (12-4) آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون100
نمودار (13-4) آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون103
نمودار (14-4) آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون106
چكيده:
خدمات رکن اصلي اقتصاد در جوامع امروزي است و بانک ها به عنوان يک سازمان خدماتي هدايت و پشتيباني بسياري از فعاليت هاي اقتصادي جامعه را بر عهده دارند. در اين ميان آنچه بقاء و تداوم فعّاليت مؤسّسات مالي را تأمين مي کند ارائ? خدمات در شکلي مطلوب و مطمئن و متناسب است تا بتواند با برآوردن انتظارات و خواسته هاي مشتريان رضايت و وفاداري آنان را موجب شوند. يکي از مواردي که ميتواند بقاي بانکها را تضمين کند ،مشتري مداري و توجه به رضايت مشتري است ارتقاي سطح رضايتمندي مشتري ،باعث ارتقاي ميزان سودآوري و افزايش سهم بانکها در بازار رقابت خواهد شد .البته رضايتمندي مشتريان کافي نبوده و بانکها نبايد به رضايتمندي مشتريان دلخوش کنند ،آنها بايد مطمئن شوند که مشتريان رضايتمنديشان وفادار هم هستند .
به اين ترتيب در بلند مدت منافعي حاصل مي شود که در نتيجه ،سود آوري بانکها افزايش مي يابد.
مقدمه:
بانك‌هاي خصوصي پيشرو در ارائه خدمات جديد بانكي بوده اند و اين موضوع باعث شده است تا تعدادي از بانك‌هاي دولتي به پيروي از آنها، اقدام به ايجاد خدمات مشابه بنمايند.کيفيت خدمات و مديريت روابط با مشتريان در اين بانکها مي تواند تاثيرات مهمي را بر عملکرد مالي بانک بر جاي بگذارد . اما فرايندهاي زير بنايي سرمايه گذاري در روابط مشتريان و عملکرد در اکثر مطالعات تجربي بوضوح تعيين نشده اند. در اين حوزه چنين استنباط مي شود که سرمايه گذاري در روابط مشتريان مي تواند مبنايي را براي توسعه استراتژيها جهت ايجاد ارزش براي مشتريان فراهم آورد و اين استراتژيها بنيان کسب مزيت رقابتي را تقويت مي کنند که عملکرد مالي پايداري ماحصل آنست. از اين منظر، درک کامل مفهوم وفاداري مشتريان نشان از نياز به افزايش ارزش براي مشتريان دارد که در حفظ و افزايش مشتريان بعنوان شاخصهاي عملکرد مالي عرضه کنندگان خدمات مالي در بخش خصوصي تجلي مي يابند.مطالعات متعدد پيشين به بررسي حفظ مشتريان در بانکهاي خصوصي پرداخته اند اما تقريباً ساير ابعاد را ناديده گرفته اند .در ايران نيز تلاشهايي براي تعيين ادراکات مشتريان درباره عملکرد بانکهاي خصوصي صورت گرفته اند که تحقيق حاضر مي کوشد تا اينگونه نتايج را با تمرکز بر بانک پارسيان بعنوان بانک خصوصي نوپا که در طي سالهاي پس از تاسيس به موفقيت شاياني دست يافته است، تصريح کند .از اينرو هدف از اين مطالعه اثبات وجود رابطه ميان روابط مشتريان و عملکرد مالي بانک خصوصي پارسيان در طي سالهاي 1380 (يک سال پس از تاسيس) تا 1388 مي باشد .پرسش اصلي تحقيق آنست که آيا مي توان روابط علت و معلولي را ميان اعتماد و وفاداري مشتريان و عملکرد مالي بانک خصوصي با توجه به نسبتهاي سودآوري و نسبتهاي سرمايه اي ترسيم کرد؟
فصل اول
كليات تحقيق
1-1 مقدمه
در اين فصل پس از بيان مسئله تحقيق ،تاريخچه موضوع تحقيق را مورد بررسي قرارمي دهيم. همچنين اهداف تحقيق را در قالب اهداف علمي و کاربردي بيان مي کنيم .چارچوب نظري تحقيق که بنيان اصلي طرح سوال در موضوع تحقيق بوده است در اين فصل آورده شده و در ادامه به فرضيه هاي تحقيق و تعاريف واژه ها اصطلاحات نيز اشاره شده است.
2-1 تاريخچه مطالعاتي
حسين زاهدي (1383) پايان نامه اي تحت عنوان “بررسي ميزان مشتري محور بودن عملکرد شرکت سهامي بيمه ايران در بيمه شخص ثالث و سرنشين در شهر اصفهان” انجام داده است . در اين پژوهش مشتري محوري يک مفهوم دو جانبه محسوب مي شود که شامل بازاريابي خارجي در ارتباط با مصرف کنندگان نهايي و بازاريابي داخلي در ارتباط با کارکنان سازمان ها مي باشد . اجزاي بازاريابي خارجي اين پژوهش عبارت بودند از : کيفيت خدمات بيمه اي ؛ نرخ خدمات بيمه اي ؛ ارتباطات بازاريابي ؛ و طراحي شبکه هاي توزيع .هم چنين اجزاي بازاريابي داخلي در اين پژوهش عبارت بودند از : استراتژي حاکم بر سازمان براي طراحي مشاغل ؛ استراتژي حاکم بر سازمان براي نگهداشت کارکنان ؛ استراتژي حاکم بر سازمان براي بهسازي کارکنان و استراتژي حاکم بر سازمان براي کاربرد کارکنان . با توجه به اين امر در پژوهش حاضر ديدگاه هاي سه گروه از جوامع آماري شامل مديران و کارشناسان ، کارکنان و مصرف کنندگان نهايي (بيمه گذاران و دريافت کنندگان خسارت) شرکت سهامي بيمه ايران راجع به عملکرد شرکت مذکور بر اساس معيارها و شاخص هاي مشتري محوري بررسي شد . نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که از نظر مديران و کارشناسان ، کارکنان و مصرف کنندگان نهايي (بيمه گذاران و دريافت کنندگان خسارت) شرکت سهامي بيمه ايران فعاليت هاي بازاريابي داخلي (استراتژي حاکم بر سازمان براي طراحي مشاغل ؛ استراتژي حاکم بر سازمان براي نگهداشت کارکنان ؛ استراتژي حاکم بر سازمان براي بهسازي کارکنان ؛ و استرتژي حاکم بر سازمان براي کاربرد کارکنان) و خارجي (کيفيت خدمات بيمه اي ؛ نرخ خدمات بيمه اي ؛ ارتباط بازاريابي ؛ و طراحي شبکه هاي توزيع) شرکت سهامي بيمه ايران در بيمه شخص ثالث و سرنشين در جهت مشتري محوري نيست . بنابراين شرکت مذکور بايستي با ارزيابي و بازنگري در سيستم سازماني همچون قوانين و مقررات ، دستورالعمل ها ، ساختار ، فرهنگ ، رفتار و سيستم منابع انساني اصلاحات بهبودهايي در اين زمينه ها انجام دهد (حسين زاهدي ،1383، 15)1.
ليانگ و همکاران در سال 2009 تحقيقي را تحت عنوان تاثير ادراکات مشتريان بر عملکرد مالي عرضه کنندگان خدمات مالي در کشور تايوان انجام دادند و دريافتند که ادراکات مشتريان تاثير مثبتي بر عملکرد مالي برجاي مي گذارند (ليا نگ و همکاران ،2009، 14) 2.
عصيو احيقي در سال 2006 تحقيقي را تحت عنوان همبستگي هاي وفاداري مشتريان با عملکرد مالي بانکها در نيجريه انجام داد وبا استفاده از تحليل رگرسيون سلسله مراتبي دريافت که ادراک کيفيت خدمات و رضايتمندي مشتريان عوامل پيشگوي قوي وفاداري مشتريان مي باشند و تاثير رضايتمندي در اين رابطه قويتر است (عصيو احيقي ، 2006، 32(3.
3-1 بيان مسئله
بانك‌هاي خصوصي پيشرو در ارائه خدمات جديد بانكي بوده اند (چراغي ،1388،10)4 . و اين موضوع باعث شده است تا تعدادي از بانك‌هاي دولتي به پيروي از آنها، اقدام به ايجاد خدمات مشابه بنمايند.کيفيت خدمات و مديريت روابط با مشتريان در اين بانکها مي تواند تاثيرات مهمي را بر عملکرد مالي بانک بر جاي بگذارد . اما فرايندهاي زير بنايي سرمايه گذاري در روابط مشتريان و عملکرد در اکثر مطالعات تجربي بوضوح تعيين نشده اند. در اين حوزه چنين استنباط مي شود که سرمايه گذاري در روابط مشتريان مي تواند مبنايي را براي توسعه استراتژيها جهت ايجاد ارزش براي مشتريان فراهم آورد و اين استراتژيها بنيان کسب مزيت رقابتي را تقويت مي کنند که عملکرد مالي پايداري ماحصل آنست. از اين منظر، درک کامل مفهوم وفاداري مشتريان نشان از نياز به افزايش ارزش براي مشتريان دارد که در حفظ و افزايش مشتريان بعنوان شاخصهاي عملکرد مالي عرضه کنندگان خدمات مالي در بخش خصوصي تجلي مي يابند.مطالعات متعدد پيشين به بررسي حفظ مشتريان در بانکهاي خصوصي پرداخته اند اما تقريباً ساير ابعاد را ناديده گرفته اند .
در ايران نيز تلاشهايي براي تعيين ادراکات مشتريان درباره عملکرد بانکهاي خصوصي صورت گرفته اند که تحقيق حاضر مي کوشد تا اينگونه نتايج را با تمرکز بر بانک پارسيان بعنوان بانک خصوصي نوپا که در طي سالهاي پس از تاسيس به موفقيت شاياني دست يافته است، تصريح کند .از اينرو هدف از اين مطالعه اثبات وجود رابطه ميان روابط مشتريان و عملکرد مالي بانک هاي خصوصي اراك در طي سالهاي 1384تا 1388مي باشد .لذا تحقيق حاضر جهت پاسخ به سوالات زير انجام مي شود:
1-آيا بين ادراک کيفيت خدمات مالي و وفاداري مشتريان بانک هاي خصوصي رابطه وجود دارد يا خير؟
2-آيا رضايتمندي مشتريان بانکهاي خصوصي عامل واسطه رابطه ميان ادراک کيفيت خدمات مالي و وفاداري مشتريان مي باشد يا خير ؟
3-آيا بين وفاداري مشتريان و عملکرد مالي بانکهاي خصوصي با توجه به نسبتهاي سود آوري و نسبتهاي سرمايه اي رابطه وجود دارد يا خير ؟
4-1 چارچوب نظري تحقيق
در اين تحقيق ادراک کيفيت خدمات مالي بعنوان متغير مستقل، وفاداري مشتريان و عملکردمالي با توجه به نسبتهاي سودآوري و نسبتهاي سرمايه اي بعنوان متغيرهاي وابسته شناخته مي شوند. رضايتمندي متغير واسطه ي رابطه ميان ادراک کيفيت و وفاداري مشتريان به حساب مي آيد.
چارچوب نظري الگويي است که محقق براساس آن روابط بين عواملي که در ايجاد مسئله ،مهم تشخيص داده شده اند نظريه پردازي مي کند ،اين نظريه مي تواند ضرورتا سخن پژوهشگر نباشد وبطور منطقي ازنتايج تحقيقات قبلي پيرامون مسئله نشات گرفته باشد . بطور خلاصه چارچوب نظري به رابطه ي ميان متغيرهايي مانند متغيرهاي مستقل ،وابسته ،مداخله گر و تعديل گر که تصورمي شود درپاسخ و حل مسئله تحقيق نقش دارند مي پردازد.ايجاد چنين چارچوبي نظري در برقراري وساخت فرضيه ها، آزمون آنها همچنين تکميل درک پژوهشگر کمک مي کند (خاکي ،1382 ، 30 )5 .
ليانگ و همکاران در سال 2009 تحقيقي را تحت عنوان تاثير ادراکات مشتريان بر عملکرد مالي عرضه کنندگان خدمات مالي در کشور تايوان انجام دادند و دريافتند که ادراکات مشتريان تاثير مثبتي بر عملکرد مالي برجاي مي گذارند(ليا نگ و همکاران ،2009، 14) 6.
عصيو احيقي در سال 2006 تحقيقي را تحت عنوان همبستگي هاي وفاداري مشتريان با عملکرد مالي بانکها در نيجريه انجام داد وبا استفاده از تحليل رگرسيون سلسله مراتبي دريافت که ادراک کيفيت خدمات و رضايتمندي مشتريان عوامل پيشگوي قوي وفاداري مشتريان مي باشند و تاثير رضايتمندي در اين رابطه قويتر است(عصيو احيقي ، 2006، 32(7.
باتوجه به تحقيقات انجام شده تاثير متغير کيفيت ادراک شده بر رضايت مشتري به اين شرح دسته بندي گرديد :
متغير مستقل متغير وابسته نوع رابطه محققان سال مورد مطالعه
کيفيت ادراک شده رضايت مشتري مثبت بال و همکاران8 2006 پرتقال
کيفيت ادراک شده رضايت مشتري مثبت بال و همکاران 2004 پرتقال
کيفيت ادراک شده رضايت مشتري مثبت هلير و همکاران9 2003 استراليا
کيفيت ادراک شده رضايت مشتري مثبت اندرسون و فورنل10 2000 امريکا
کيفيت ادراک شده رضايت مشتري مثبت ويلرز و کوئلهو11 2003 پرتقال
کيفيت ادراک شده رضايت مشتري مثبت سان سو و همکاران12 2006 تايوان
کيفيت ادراک شده رضايت مشتري مثبت اندرسن و ليندستاد13 1998 نروژ
تاثير متغير رضايت مشتري بانکهاي خصوصي بر وفاداري مشتري به شرح زير دسته بندي گرديد :
متغير مستقل متغير وابسته نوع رابطه محققان سال مورد مطالعه
رضايت مشتري وفاداري مشتري مثبت ايدين و اوزر14 2005 ترکيه
رضايت مشتري وفاداري مشتري مثبت بال و همکاران 2006 پرتقال
رضايت مشتري وفاداري مشتري مثبت بال و همکاران 2004 پرتقال
رضايت مشتري وفاداري مشتري مثبت ريبينگ و همکاران15 2004 اروپا
رضايت مشتري وفاداري مشتري مثبت بلومرو و همکاران16 1998 هلند
رضايت مشتري وفاداري مشتري مثبت وانگ و همکاران17 2004 چين
رضايت مشتري وفاداري مشتري مثبت ديميتردز18 2006 يونان
5-1 فرضيه هاي تحقيق
براي پاسخ به سئوال هاي تحقيق فرضيه هاي زير تدوين گرديد :
فرضيه اول
بين ادراک کيفيت خدمات مالي و وفاداري مشتريان رابطه وجود دارد .
فرضيه دوم
رضايتمندي مشتريان عامل واسطه رابطه ميان ادراک کيفيت خدمات مالي و وفاداري مشتريان بانکهاي خصوصي مي باشد
فرضيه سوم
بين وفاداري مشتريان و عملکرد مالي بانکها ي خصوصي رابطه وجود دارد .
1-3-7-1بين وفاداري مشتريان و نسبتهاي سود اوري بانک هاي خصوصي رابطه وجود دارد.
2-3-7-1 بين وفاداري مشتريان و نسبتهاي سرمايه اي بانک هاي خصوصي رابطه وجود ندارد.
6-1 اهداف تحقيق
1. بررسي رابطه ميان ادراکات مشتريان و عملکرد مالي در بانکهاي خصوصي ايران
2. تقويت روابط بدست آمده جهت بهبود هرچه بيشتر سرمايه بانکهاي خصوصي
3.نياز به تعيين نقش ادراکات مشتريان و وفاداري آنان در بهبود عملکرد مالي بانکهاي خصوصي
کاما رروگوتاي ريزو سان مارتين (2005) پژوهشي تحت عنوان “تاثير بازاريابي رابطه با مشتري روي عملکرد شرکت : مطالعه موردي اسپانيا” انجام دادند . هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه بين استراتژي بازاريابي رابطه با مشتري روي عملکرد بازاريابي و اقتصادي بود . استراتژي بازاريابي رابطه با مشتري عبارت بودند از :
برنامه هاي جذب : کيفيت خدمات ، فعاليت هاي تجاري (تبليغات ، ترفيع و طرح حرفه اي).
برنامه هاي وفاداري : پاداش ، تماس شخصي با مشتري ، رضايت مشتري و شکايت .
ادراک مشتريان : وجهه شرکت از نظر تخصص ، وجهه راحتي ، وجهه ترفيعي و روابط شخصي (شخصي سازي).
عملکرد کسب و کار در دو جزء عملکرد بازار (بهبود موقعيت شرکت در بازار افزايش آگاهي مشتريان از محصول و نفوذ در بازار ، يعني بهبود ادراک مشتريان از شرکت و محصولات آن و وفاداري مشتريان)
عملکرد اقتصادي (سودها و درآمدهاي شرکت که به طور مستقيم يا غيرمستقيم به استراتژي عقلايي شرکت مربوط است) بررسي شد . اين پژوهش در ميان بخش خدمات تعمير و نگهداري (87 شرکت) در دو منطقه اسپانيا انجام شد . نتايج حاصل از اين پژوهش به شرح زير است:
1) برنامه هاي جذب تاثير مثبتي روي موقعيت شرکت در بازار و ادراک مشتريان از شرکت دارد .
2) برنامه هاي جذب و وفاداري تاثير مثبتي روي ادراک مشتريان از شرکت دارد .
3) برنامه هاي جذب و وفاداري روي و وفاداري مشتريان تاثيري ندارد .
4) عملکرد اقتصادي به طور مستقيم به وسيله عملکرد بازار (موقعيت شرکت در بازار، ادراک مشتريان از شرکت و وفاداري) و به طور غيرمستقيم به وسيله فعاليت هاي بازاريابي رابطه اي افزايش مي يابد .
5) اهميت کيفيت محصول و خدمات نسبت به برنامه ترفيع ، تبليغات يا پاداش هاي اقتصادي در حفظ وفاداري مشتري بيشتر است .
7-1 حدود مطالعاتي
1-7-1 قلمرو مکاني تحقيق
اين تحقيق در بانک هاي خصوصي در شهرستان اراک صورت گرفته است.
2-7-1 قلمرو زماني تحقيق
تحقيق در طي بازده زماني سال 1384-1388 صورت گرفته است.
8-1 تعريف واژه ها و اصطلاحات
کيفيت :
کيفيت به عنوان درجه اي که يک محصول با انتظارات مشتري و مشخصات ارائه شده تطبيق دارد تعريف شده است.(روستاوديگران،????،???)
“مجموع? ويژگي ها و خصوصيات يک قلم کالا يا يک نوع خدمت که بتواند نيازهاي آشکار و پنهان خريدار را تأمين نمايد.” (کاتلر و آرمسترانگ، 2001، ???)19.
کيفيت ادراک شده :
ارزيابي کلي مشتري از کيفيت محصول يا خدمات ارائه شده سازمان در آخرين تجربه مصرف (اندرسون و فورنل ،2000،873)20.
مشتري:
“کسي که شرکت يا سازمان مايل است تا با ارزشهايي که مي آفريند بر رفتار وي تأثير بگذارد.”
(تنر و ديتورو، 1994، ??)21.
رضايت مشتري:
رضايت مشتري پيامدي است که در نتيجه مقايسه عملکرد مورد انتظار مشتري،قبل از خريد با عملکرد واقعي و ادراک شده و هزينه پرداختي او بدست مي آيد (ايدين و همکاران ،2005، 92)22.
وفاداري مشتري :
شکلي از رفتار خريد مجدد است که بيانگر يک تصميم آگاهانه براي ادامه خريد و يک نگرش مثبت وتعهد بالاست (برلي و همکاران ،2002، 255)23.
نسبت هاي مالي :
نسبت مالي از مقايسه اقلام ترازنامه با يکديگر يا اقلام ترازنامه و صورت سود و زيان و اقلام درآمد و هزينه با يکديگر بدست مي آيد .نسبت مالي جهت مقايسه بعضي از اقلام صورت هاي مالي در يک دوره با همان نسبت ها در دوره هاي قبل و يا در مقايسه با شرکت ها و موسسات همگن مورد استفاده قرار مي گيرد (علي مدد،1376، 24)6.
بازده دارايي ها24 :
اين نسبت نشاندهنده سود بدست امده از هر واحد دارايي است (شباهنگ ،1383، 288)2.
تفاوت نرخ سود دريافتي وپرداختي:
اين نسبت نشاندهنده تفاوت سود و وجه التزام دريافتي از وام ها منهاي سود پرداختي به سپرده ها مي باشد (همان منبع،288)3.
نسبت هزينه به درآمد:
نسبت فوق نشاندهنده مديريت هزينه ها در جهت سود اوري است ،هرچه نسبت فوق كمتر باشد بدين معناست كه بانكها توانسته اند هزينه هاي زائد را كاهش و در نتيجه سودآوري را افزايش دهند (مجتهد ،1387،55)4.
دارايي ثابت به حقوق صاحبان سهام:
اين نسبت نشان مي دهد كه چه مقدار از حقوق صاحبان سهام به مصرف دارايي ثابت رسيده يا به بيان ديگر چه مقدار از سرمايه گذاري صاحبان سهام از گردش عمليات واحد تجاري خارج شده است. پايين بودن اين نسبت نشان دهنده نقدينگي بالاست (همان منبع،55)5.
نسبت کل بدهي به حقوق صاحبان سهام:
نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام يکي از مقياس هاي اندازه گيري اهرم مالي شرکت مي باشد.
اين نسبت از طريق تقسيم کل بدهي هاي شرکت به حقوق صاحبان سهام بدست مي آيد که نشان مي دهد که شرکت براي تامين مالي دارايي هايش چه درصدي از حقوق صاحبان سهام و بدهي استفاده مي کند. (شباهنگ ،1383 ،288)6.
نسبت کل بدهي به کل دارايي:
اين نسبت ازطريق تقسيم کل دارايي جاري به کل بدهي جاري بدست ميآيد .دارايي جاري معمولاشامل :وجه نقد، اوراق بهادار کوتاه مدت، حساب بدهکاران وموجودي کالا مي باشد . بدهي جاري نيزاز حساب بستانکاران، اسناد پرداختني کوتاه مدت، سررسيد جاري بدهي بلند مدت، ماليات معوقه وساير هزينه هاي معوقه (معمولادستمزد)تشکيل مي شود.
اين نسبت که به عنوان متداول ترين وسيله براي اندازه گيري قدرت پرداخت بدهي کوتاه مدت است ،نشان دهنده ي درجه تفاوت ميان دارائي هايي که درطول سال مالي به پول نقد تبديل ميشود وبدهي هائي که درطول سال سررسيد آنهافراميرسد مي باشد (اميدي نژاد ،1388،20)7.
فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه
يکي از مواردي که مي‌تواند بقاي بانک ‌ها را تضمين کند، مشتري‌مداري و توجه به رضايت مشتري است.ارتقاي سطح رضايتمندي مشتري، باعث ارتقاي ميزان سودآوري و افزايش سهم بانک ها در بازار رقابت خواهد شد.البته رضايتمندي مشتريان کافي نبوده و بانک ها نبايد به رضايتمندي مشتريانشان دلخوش کنند، آنها بايد مطمئن شوند که مشتريان رضايتمندشان، وفادار هم هستند.
به اين ترتيب در بلند مدت منافعي حاصل مي شود که در نتيجــه، سهم بازار و سودآوري بانک ها افزايش مي يابد.در اين فصل ابتدا مطالبي را در موردبانکداري در ايران ،تعريف بانک ، نحوه فعاليت بانکها ،تجزيه و تحليل صورت هاي مالي و نحوه محاسبه آنها پرداخته و سپس موضوع ارزيابي کيفيت خدمات را مطرح مي نماييم و در ادامه به تعريف وفاداري مشتري و سنجش رضايت مشتريان مي پردازيم .
2-2 سير تحول بانکداري در ايران
از حدود دوهزار سال قبل از ميلاد در خاور ميانه (بابل)عمليات بانکي محدود،رايج بوده است و صرافي به عنوان جزءلاينفک اقتصاد ايران بوده است.فعاليت صرافها در موسسه هاي اعتباري از زمان اشکانيان بخصوص دوره ساسانيان رونق فراوان داشته است.صرافان براي تعيين وزن عيارمسکوکات به ويژه مسکوکات خارجي کمک فراواني به رونق ادامه فعاليت هاي تجاري مردم مي نمودند،با رواج اسلام در ايران به علت موانع مذهبي و حرام بودن دريافت بهره ،تکامل فعاليت هاي بانک با رکود بسياري مواجه شد.با گذشت زمان و ثبات سياسي و اقتصادي دامنه فعاليت هاي صرافها گسترش پيدا کرد.از اوايل قرن نوزدهم با برقراري ارتباط بين صرافان بزرگ و بانکهاي جهاني ،اين صرافان به تنزيل بروات خارجي و تسفيه آن در داخل و خارج کشور اقدام نموده و تجارت داخلي و خارجي را توسعه داده اند .تحول در نظام پول و بانکداري در ايران را مي توان به مي توان دو دوره قبل از سال1306 و بعد از آن تقسيم نمود:
1-2-2 وضعيت بانکداري از سال 1266تا1306 شمسي
سال 1266 را مي توان سرآغاز تحولي بزرگ و با اهميت در نظام بانکداري در ايران دانست ،زيرا يک موسسه بانکي به معناي امروزري با سال ها تجربه شروع به فعاليت نمود. اين بانک همان شعبه جديد بانک شرق بود ، مرکز آن در لندن بود و در مناطق جنوبي آسيا نيز فاليت داشت
– بانک شرق : اين بانک بدون اخذ امتياز از دولت ايران در سال 1877 م در تهران فعاليت خود را شرع نمود.
– بانک شاهي: اين بانک در سال 1267 ه ش به موجب امتيازي که از طرف دولت ايران که به بارون جوليس ، رويتر اعطا گرديد ، تاسيس شد.
– بانک استقراضي ايران: بعد از امتياز ننگين رويتر و اندکي پس از ان در سال 1269 ه ش امتياز بانکي تحت عنوان بانک استقراضي ايران به پوليا کوف روسي براي مدت 75 سال به سرمايه 30 ميليون منات و به صورت شرکت سهامي واگذار شد.
– موسسه هاي صراف: در حد فاصل سال هاي 1266 تا 1300 هجري موسسه هاي صرافي در ايران فعاليت داشته اند و لي در مقايسه با بانک هاي اين دوره از جايگاه با اهميتي ، از لحاظ تشکيلاتي برخوردار نبوده اند از جمله مهمترين موسسه هاي اين دوره مي توان به موسسه هاي برادران تومانيانس (از سال1301-1270)و موسسه هاي جهانيان(1294-1265) اشاره کرد.
– بانک سپه: اولين بانک ايراني است که در سال 1304 به نام بانک پهلوي قشون به منظور به کار انداختن صندوق بازنشستگي درجه داران تاسيس شد. هدف اساسي اين بانک انجام امور مالي ارتش بود.
– موسسه رهني ايران: اين موسسه در سال 1305 با سرمايه اي که از محل کسور بازنشستگي کشوري تحت نظارت وزارت دارايي تامين مي شد، شروع به کار کرد.
– بانک عثماني : در سال 1301 در ايران شروع به کار نمود و ماهيت انگليسي داشت
– بانک روس و ايران : اين بانک در سال 1305 از طرف شوروي سابق جهت تسهيل مبادلات 2 کشور تاسيس شد
2-2-2 وضعيت بانکداري بعد از سال 1306
– بانک ملي ايران : تاسيس بانک ملي ايران در 14 ارديبهشت سال 1306 به تصويب مجلس رسيد اين بانک رسما از 20 /6/1307فعاليت خود را آغاز نمود
– بانک مرکزي : در سال 1339 بانک مرکزي تاسيس شد و فاليت ان از قبيل نشر اسکناس ، صندوق داري دولت ، مديريت ذخاير دو لتي ، بانکدار بانک ها، کنترل اعتبارات، و غيره بود
– بانک هاي خصوصي : با وجود موفقيت بانک هاي خارجي و داخلي در اريران و همچنين با نبود عدم منع قانوني بعد از جنگ جهاي دوم هيچ بانک خصوصي در ايران تاسيس نشد. با تصويب برنامه اول عمراني (1327) دولت به منظور کمک مالي بنگاه هاي توليد ( تيرماه 1328) بانک سرمايه را تاسيس کرد در بهمن 1328 با استفاده از قانون تجارت بانک بازرگاني ايران به عنوان اولين بانک خصوصي ايران تاسيس گرديد ، اين بانک زمينه تاسيس بانک هاي ديگري را با سرمايه ايراني يا مشترک را فراهم آورد.
3-2-2 بانک هاي خصوي در ايران
از دهه 1370موضوع خصوصي سازي در بانک هادر کشور مطرح شد.ولي مجوز تاسيس موسسات اعتباري و بانک ها ي خصوصي در کشور،در سال 1379 داده شد. و همچنان بانک هاي دولتي در کنار بانک هاي خصوصي در ساليان اخير ،مويداين امر است که نظام بانکداري دولتي در کشور ما نيز به يک تحول اساي نياز دارد.
تاريخچه بانک هاي خصوصي در ايران به شرح ذيل مي باشد (مجتهد، 1387، 103)1.
1-بانک اقتصاد نوين :(غيردولتي -سهام عام )به موجب قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال 1351،و بر اساس قانون تاسيس بانک هاي غير دولتي مصوب فروردين سال 1379 مجلس شوراي اسلامي ،به موجب مجوز صادره از بانک مرکز ي،در تاريخ 22 مرداد ماه سال 1380 ،به عنوان نخستين بانک خصوصي در جمهوري اسلامي ايران در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غير تجاري تهران به ثبت رسيده است .سرمايه بانک درهنگام تاسيس ،مبلغ 250 ميليارد منقسم به 250 ميليون سهم 1000 ريالي عادي ،تمام پرداخت شده بوده است.که به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 7/3/1383 ،اختيار افزايش سرمايه تا مبلغ 2500 ميليارد به هيئت مديره تفويض شده است . بر اين اساس تاپايان سال مالي 1386 سرمايه اين بانک به 3869 ميليارد افزايش يافته است (اميدي نژاد،1388،182)2.
2- بانک پارسيان :بانک پارسيان به صورت شرکت سهامي عام ،با مالکيت اشخاص غير دولتي ،و به استناد اجازه تاسيس بانک هاي غيرقیمت: تومان


پاسخ دهید