رسالهي حاضر، حاصل پ‍ژوهشهاي نگارنده در دورهي كارشناسي ارشد رشتهي شيمي، گرايش معدني است كه در شهريور ‌ماه سال 1390 در دانشكدهي علوم پايه دانشگاه ياسوج به راهنمايي جناب آقايان دكتر مرتضي منتظر ظهوري به عنوان راهنماي اول و دکتر غلامرضا کريمي پور به عنوان راهنماي دوم و مشاورهي جناب آقاي دكتر مهراورنگ قائدي از آن دفاع شده است و كليهي حقوق مادي و معنوي آن متعلق به دانشگاه ياسوج ميباشد.
دانشکده علوم پايه
گروه شيمي
پايان نامه کارشناسي ارشد رشته ي شيمي گرايش معدني
عنوان پايان نامه
بررسي سنتيک فرايندهاي تخريب فوتوکاتاليزوري 5-4-(دي متيل آمينو بنزيليدن) ردانين در مجاورت فوتوکاتاليزورهاي نانو تيتانيوم دي اکسيد و نانو روي اکسيد
استاد راهنماي اول:
دکتر مرتضي منتظرظهوري
استاد راهنماي دوم:
دکتر غلامرضا کريمي پور
استاد مشاور:
دکتر مهراورنگ قائدي
پژوهشگر:
سيد امين حسيني پور
شهريورماه 1390
پدر و مادر عزيزم
مقدس‌ترين واژه‌هاي کتاب آفرينش
اسوههاي صبر و تلاش و فرشتههاي وصفناپذير هستيام
که زحمات بيدريغشان در تمام مراحل زندگي پشتوانه موفقيتهايم بوده است.
و
همهي معلمين، دبيران و اساتيد دوران تحصيلم
سپاسگزاري
سپاس خداوندي را كه در ظلمات گمراهي‌ها و جهالت‌ها، آب حيات‌بخش معرفت و دانش را به انسان ارزاني داشت، تا بنوشد و گوهر عقل را كه چون شمس در ميان ستارگان درخشش داشت، در مسير زندگيش نهاد تا بينديشد و بهترين راه را برگزيند. با نام او، من هم در اين انديشه كه جرعه‌اي بنوشم و از اين سفره خوشه‌اي برچينم، نا خواسته ” صبر” آموختم، و اينك به لطف و مدد حضرت حق، توفيق يافتم مرحله‌اي ديگر از تحصيلاتم را به پايان برم.
بر خود لازم مي‏دانم كه از زحمات ارزشمند اساتيد محترم، جناب آقايان دكتر منتظر ظهوري، دكتر کريمي پور، دكتر قائدي و ساير اساتيد دانشگاه، که در طول دوران تحصيل و نيز در انجام اين پروژه مرا ياري نمودهاند، کمال سپاسگزاري را داشته باشم.
از دوستان خوب و گرامي‌ام، جناب آقايان نجاتي، نصيري، رضايي، جمشيدي، درودگرنژاد، نصرآباد، مهندس نوري، مهندس مهرابي و تمام دوستان دوران تحصيلم که همواره در کنارم حضور داشته و به دوران درس و دانشگاه رنگ و بوي خاطره نشاندند کمال تشکر و قدرداني را دارم و دعاي خيرم را بدرقه‌ي راه اين عزيزان کرده و ياد و خاطره‌ي آنان را هرگز از ذهن پاك نخواهم كرد.
سپاس من اندك است و لطفتان بي‌دريغ
پيروز باشيد در پناه يگانه جاويد
نام خانوادگي: حسيني پورنام: سيد امينرشته و گرايش: شيمي معدنيمقطع تحصيلي: كارشناسي ارشدتاريخ دفاع: 19/07/1390استاد راهنما: دکتر مرتضي منتظر ظهوريبررسي سنتيک فرايندهاي تخريب فوتوکاتاليزوري 5-4- (دي متيل آمينو بنزيليدن) ردانين در مجاورت فوتوکاتاليزورهاي نانوتيتانيوم دي اکسيد و نانو روي اکسيد
واکنش فوتوشيميايي در محيطهاي آبي در سالهاي اخير توجه زيادي را به خودش جلب کرده است. آبها شامل ترکيبات آلي و معدني، گونههاي بيولوژيکي و اجتماعات کلوييدي ميباشند. در فرايندهاي حذفي، مانند فرايند اکسايش پيشرفته، واکنشهاي فوتوکاتاليزوزي مستقيم يا غير مستقيم توجه زيادي را به خودش جلب کرده است. مواد نيمه رساناي نانو بلوري در کاربردهاي فوتو الکتروشيميايي بسيار مفيد هستند. نانو تيتانيوم دي اکسيد يکي از پر کاربردترين کاتاليزورها در تخريب فوتوکاتاليزوري رنگها است.
در ادامه کارهاي قبلي، در اينجا تخريب فوتوشيميايي را بر روي يکي از رنگهاي آلي با نام 5-4-(دي متيل آمينو بنزيليدن) ردانين درحضور نانوذرات تيتانيوم دي اکسيد و نانو روي اکسيد در مجاورت لامپ پر فشار جيوه انجام داديم. به علاوه اثر پارامترهاي مختلف، از قبيل تغييرات pH و زمان تابش را مورد مطالعه قرار داديم. روشهاي اسپکترومتري گزارش دادند که ترکيبات شناسايي شده به طور کامل تجزيه شدند. از بين نيمه رساناها، TiO2 و ZnO به دليل داشتن ويژگيهاي مشابه، از قبيل پايداري فوتوشيميايي، مقاومت در برابر خوردگي، غيره سمي بودن و قيمت ارزان، داراي کاربرد گستردهاي هستند. ZnO يک نوع از نيمه رساناهاست که گپ انرژي آن مشابه TiO2 است. براي ZnO بزرگ‌ترين امتياز اين است که نسبت به TiO2 کسر بزرگ‌تري از طيف خورشيد را جذب ميکند. در برخي از تحقيقات مربوط به تخريب فوتوشيميايي ترکيبات آلي، ZnO عملکرد بسيار بهتري را نسبت به TiO2 از خود نشان داده است. همچنين ZnO ميتواند براي تصفيه در شرايط اسيدي و بازي مناسب باشد. بنابراين ادامه دادن مطالعات بر روي ZnO کاملاً ضروري به نظر ميرسد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: مروري بر تحقيقات انجام شده
1-1- راه كاري نوين براي حفظ محيط زيست از آلودگي و سموم صنعتي2
1-2- نانو تكنولوژي3
1-2-1- روش‌هاي ساخت مواد نانو3
1-3- خواص نانو ذرات4
1-3-1- اثرات مضر نانو ذرات 5
1-4- نانو فتوكاتاليست5
1-5- كليات و تعاريف فوتوكاتاليزور 7
1-5-1- سطوح انرژي نوار هدايت و ظرفيت نيمه رسانا 8
1-5-2- جلوگيري از تركيب مجدد الكترون – حفره با استفاده از اكسيژن9
1-5-3- تشكيل گونه فعال اكسيژن و فوايد آن 9
1-5-4- تأثير هيدروژن پراكسيد بر سرعت فرايند فوتوكاتاليزوري11
1-5-5- نقش راديكال هيدروكسيل در واکنش‌هاي اكسيداسيون 11
1-5-5-1- مکانيسم و مراحل تشکيل راديکال هيدروکسيل 12
1-6- عملکردهاي کلي فتو کاتاليستها 13
1-7- نانو ذرات تيتانيم دي اكسيد (2TiO) 14
1-7-1- برر.سي خواص فوتوالقايي 2TiO (تيتانيم دي اكسيد) 16
1-7-1-1- خواص فوق آب دوستي16
1-7-2- روش‌هاي سنتز تيتانيا17
1-7-3- کاربردهاي نانو تيتانيوم دي اکسيد18
1-8- بررسي نانو ذرات روي اکسيد (ZnO) 19
1-9- جذب سطحي در فرايند فوتوکاتاليزوري 20
1-9-1- مکانيزم‌هاي جذب سطحي 21
1-9-2- جاذب‌ها 22
1-10- راه کارهايي براي بالا برد فعاليت فوتوكاتاليکي 22
1-10-1- قرار دادن فلزات 23
1-10-2- ترکيب نيمه هادي‌ها با هم 23
1-10-3- استفاده از نگه‌دارنده‌ها 24
1-11- نانو پوشش‌هاي هوشمند تصفيه کننده هوا 24
1-11-1- عملکرد نانو ذرات تيتانيوم دي اکسيد در پوشش‌هاي تصفيه کننده هوا 24
1-11-2- نانو پوشش‌هاي هوشمند خود تميز شونده 25
1-11-3- پوشش‌هاي آب گريز خود تميز شونده25
1-11-4- پوشش‌هاي آب دوست خود تميز شونده 25
1-11-5- نانو پوشش‌هاي هوشمند زيست فعال 26
1-12- مدل سينتيكي لانگموير- هينشل وود 26
1-12-1- تبعيت مدل اصلاح شده لانگموير- هينشل وود از سينيتيك درجه يك 28
فصل دوم: بخش تجربي

2-1- معرف‌ها و مواد مورد استفاده 30
2-2- دستگاه‌هاي مورد استفاده 31
2-2-1- سانتريفوژ 31
2-2-2- pHمتر 31
2-2-3- طيف سنج ماورا بنفش- مرئي (UV-VIS) 31
2-2-4- دستگاه فوتوشيميايي 32
2-3- تهيه محلول 2/0 مولار اسيد کلريدريک 33
2-4- تهيه محلول 1/0 مولار پتاسيم هيدروژن فتالات 33
2-5- تهيه محلول 1/0 مولار سديم هيدروکسيد 33
2-6- تهيه محلول 1/0 مولار پتاسيم دي هيدروژن فسفات 33
2-7- تهيه محلول 5/0 مولار پتاسيم هيدروژن فسفات 34
2-8- تهيه محلول 025/0 مولار بوراکس 34
2-9- تهيه محلول‌هاي بافر باpH هاي مختلف 34
2-9-1- تهيه محلول با pH برابر 1 34
2-9-2- تهيه محلول با pH برابر 2 34
2-9-3- تهيه محلول با pH برابر 3 34
2-9-4- تهيه محلول با pH برابر 4 34
2-9-5- تهيه محلول با pH برابر 5 34
2-9-6- تهيه محلول با pH برابر 7 35
2-9-7- تهيه محلول با pH برابر 8 35
2-9-8- تهيه محلول با pHبرابر 9 35
2-9-9- تهيه محلول با pHبرابر 10 35
2-9-10- تهيه محلول با pHبرابر 11 35
2-9-11- تهيه محلول با pHبرابر 12 35
2-10- اندازه گيري کمي غلظت معرف شيميايي آلي 35
2-11- بررسي نوع فوتوکاتاليزور و به دست آوردن بهترين فوتوکاتاليزور براي تخريب
فوتوشيميايي معرف شيميايي آلي 36
2-12- بهينه کردن پارامترهاي موثر بر واکنش تخريب فوتوشيميايي ردانين 36
2-12-1- بررسي اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانو تيتانيوم دي اکسيد (آناتاز) 36
2-12-1-1- بررسي اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانو تيتانيوم دي اکسيد (آناتاز ) بر روي واکنش تخريب
فوتوشيميايي ردانين در محلول بافري با pH برابر 936
2-12-1-2- بررسي اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانو تيتانيوم دي اکسيد (آناتاز) بر روي واکنش تخريب
فوتوشيميايي ردانين در محلول بافري با pH برابر 10 36
2-12-1-3- بررسي اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانو تيتانيوم دي اکسيد (آناتاز) بر روي واکنش تخريب
فوتوشيميايي ردانين در محلول بافري با pH برابر 11 37
2-12-1-4- بررسي اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانو تيتانيوم دي اکسيد (آناتاز) بر روي واکنش تخريب
فوتوشيميايي ردانين در محلول بافري با pH برابر 12 37
2-12-1-5- بررسي اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانو تيتانيوم دي اکسيد (آناتاز) بر روي واکنش تخريب
فوتوشيميايي ردانين در محلول بافري با pH برابر 13 37
2-12-2- بررسي اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانو روي اکسيد (ZnO) 38
2-12-2-1- بررسي اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانو روي اکسيد (ZnO) بر روي واکنش تخريب فوتوشيميايي
ردانين در محلول بافري با pH برابر 9 38
2-12-2-2- بررسي اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانو روي اکسيد (ZnO) بر روي واکنش تخريب فوتوشيميايي
ردانين در محلول بافري با pH برابر 10 38
2-12-2-3- بررسي اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانو روي اکسيد (ZnO) بر روي واکنش تخريب فوتوشيميايي
ردانين در محلول بافري با pH برابر 12 39
2-12-2-4- بررسي اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانو روي اکسيد (ZnO) بر روي واکنش تخريب فوتوشيميايي
ردانين در محلول بافري با pH برابر 13 39
2-12-3- بررسي اثر مدت زمان تابش نور 39
2-12-3-1- بررسي اثر مدت زمان تابش نور بر روي واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري ردانين با نانو تيتانيوم
دي اکسيد (آناتاز) در محلول بافري با pH برابر 39
2-12-3-2- بررسي اثر مدت زمان تابش نور بر روي واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري ردانين با نانو تيتانيوم
دي اکسيد (آناتاز) در محلول بافري با pH برابر 10 40
2-12-3-3- بررسي اثر مدت زمان تابش نور بر روي واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري ردانين با نانو تيتانيوم
دي اکسيد (آناتاز) در محلول بافري با pH برابر 11 40
2-12-3-4- بررسي اثر مدت زمان تابش نور بر روي واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري ردانين با نانو تيتانيوم
دي اکسيد (آناتاز) در محلول بافري با pH برابر 12 40
2-12-3-5- بررسي اثر مدت زمان تابش نور بر روي واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري ردانين با نانو تيتانيوم
دي اکسيد (آناتاز) در محلول بافري با pH برابر 13 41
2-12-4-1- بررسي اثر مدت زمان تابش نور بر روي واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري ردانين با نانو روي
اکسيد (ZnO) در محلول بافري با pH برابر 9 41
2-12-4-2- بررسي اثر مدت زمان تابش نور بر روي واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري ردانين با نانو روي
اکسيد (ZnO) در محلول بافري با pH برابر 10 41
2-12-4-3- بررسي اثر مدت زمان تابش نور بر روي واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري ردانين با نانو روي
اکسيد (ZnO) در محلول بافري با pH برابر 12 41
2-12-4-4- بررسي اثر مدت زمان تابش نور بر روي واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري ردانين با نانو روي
اکسيد (ZnO) در محلول بافري با pH برابر 1342
2-12-5- بررسي اثر pH محيط واکنش 42
2-12-5-1- بررسي اثر pHبر روي واکنش تخريب فوتوشيميايي وقتي از نانو تيتانيوم دي اکسيد (آناتاز)
به عنوان فوتوکاتاليزور استفاده مي‌شود 42
2-12-5-2- بررسي اثر pHبر روي واکنش تخريب فوتوشيميايي وقتي از نانو روي اکسيد (ZnO) به
عنوان فوتوکاتاليزور استفاده مي‌شود 43
2-13- بررسي سينتيک واکنش فوتوشيميايي ردانين 43
2-13-1- تعيين درجه واکنش فوتوشيميايي هنگام استفاده از فوتوکاتاليزور نانو تيتانيوم دي اکسيد (آناتاز) 43
2-13-1-1- درجه واکنش فوتوشيميايي ردانين در pH برابر 9 43
2-13-1-2- درجه واکنش فوتوشيميايي ردانين در pH برابر 10 44
2-13-1-3- درجه واکنش فوتوشيميايي ردانين در pH برابر 11 44
2-13-1-4- درجه واکنش فوتوشيميايي ردانين در pH برابر 12 44
2-13-1-5- درجه واکنش فوتوشيميايي ردانين در pH برابر 13 44
2-13-2- تعيين درجه واکنش فوتوشيميايي هنگام استفاده از فوتوکاتاليزور نانو روي اکسيد (ZnO) 45
2-13-2-1- درجه واکنش فوتوشيميايي ردانين در pH برابر 9 45
2-13-2-2- درجه واکنش فوتوشيميايي ردانين در pH برابر 10 45
2-13-2-3- درجه واکنش فوتوشيميايي ردانين در pH برابر 12 45
2-13-2-4- درجه واکنش فوتوشيميايي ردانين در pH برابر 13 46
2-14-1- بررسي مدل سينتيکي لانگموير- هينشل وود وقتي از نانو تيتانيوم دي اکسيد (آناتاز) به عنوان فوتوکاتاليزور استفاده مي‌شود 46
2-14-1-1- ردانين در pH برابر 9 46
2-14-1-2- ردانين در pH برابر 10 46
2-14-1-3- ردانين در pH برابر 11 47
2-14-1-4- ردانين در pH برابر 12 47
2-14-1-5- ردانين در pH برابر 13 47
2-14-2- بررسي مدل سينتيکي لانگموير- هينشل وود وقتي از نانو روي اکسيد (ZnO) به عنوان فوتوکاتاليزور استفاده مي‌شود 48
2-14-2-1- ردانين در pH برابر 9 48
2-14-2-2 – ردانين در pH برابر 10 48
2-14-3-2- ردانين در pH برابر 12 49
2-14-4-2- ردانين در pH برابر 13 49
فصل سوم: بحث و نتيجه گيري
3-1- رسم منحني استاندارد معرف آلي مورد نظر جهت اندازه گيري‌هاي کمي 50
3-1-1- رسم منحني‌هاي استاندارد ردانين در pHهاي مختلف 50
3-2- بررسي اثر مقدار فوتوکاتاليزور54
3-2-1- بررسي اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانوتيتانيم دي اكسيد (آناتاز) بر روي واکنش تخريب فوتوشيميايي
ردانين در محلول بافري با pHهاي مختلف 54
3-2-1-1- اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانوتيتانيم دي اكسيد (آناتاز) در تخريب ردانين در محلول با pH برابر 9 54
3-2-1-2- اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانوتيتانيم دي اكسيد (آناتاز) در تخريب ردانين در محلول با pH برابر 1055
3-2-1-3- اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانوتيتانيم دي اكسيد (آناتاز) در تخريب ردانين در محلول با pH برابر 11 56
3-2-1-4- اثر مقدار فوتوکاتاليزور در تخريب ردانين در محلول با pH برابر 1257
3-2-1-5- اثر مقدار فوتوکاتاليزور در تخريب ردانين در محلول با pH برابر 13 58
3-2-2- بررسي اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانو روي اکسيد (ZnO) بر روي واکنش تخريب فوتوشيميايي
ردانين در محلول بافري با pHهاي مختلف 59
3-2-2-1- اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانو روي اکسيد (ZnO) در تخريب ردانين در محلول با pH برابر 959
3-2-2-2- اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانو روي اکسيد (ZnO) در تخريب ردانين در محلول با pH برابر 1060
3-2-2-3- اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانو روي اکسيد (ZnO) در تخريب ردانين در محلول با pH برابر 1262
3-2-2-4- اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانو روي اکسيد (ZnO) در تخريب ردانين در محلول با pH برابر 13 63
3-3- بررسي اثر مدت زمان تابش نور 64
3-3-1- بررسي اثر مدت زمان تابش نور بر روي واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري ردانين در محلول بافري
با pH هاي مختلف با فوتوکاتاليزور نانو تيتانيوم دي اکسيد (TiO2) 64
3-3-1-1- اثر زمان در تخريب ردانين در محلول با pH برابر 9 با فوتوکاتاليزور نانو تيتانيوم دي اکسيد 64
3-3-1-2- اثر زمان در تخريب ردانين در محلول با pH برابر 10 با فوتوکاتاليزور نانو تيتانيوم دي اکسيد 65
3-3-1-3- اثر زمان در تخريب ردانين در محلول با pH برابر 11 با فوتوکاتاليزور نانو تيتانيوم دي اکسيد 66
3-3-1-4- اثر زمان در تخريب ردانين در محلول با pH برابر 12 با فوتوکاتاليزور نانو تيتانيوم دي اکسيد 68
3-3-1-5- اثر زمان در تخريب ردانين در محلول با pH برابر 13 با فوتوکاتاليزور نانو تيتانيوم دي اکسيد 69
3-3-2- بررسي اثر مدت زمان تابش نور بر روي واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري ردانين در محلول بافري
با pH هاي مختلف با فوتوکاتاليزور نانو روي اکسيد (ZnO)70
3-3-2-1- اثر زمان در تخريب ردانين در محلول با pH برابر 9 با فوتوکاتاليزور نانو روي اکسيد (ZnO)70
3-3-2-2- اثر زمان در تخريب ردانين در محلول با pH برابر 10 با فوتوکاتاليزور نانو روي اکسيد (ZnO) 71
3-3-2-3- اثر زمان در تخريب ردانين در محلول با pH برابر 12 با فوتوکاتاليزور نانو روي اکسيد (ZnO) 72
3-3-2-4- اثر زمان در تخريب ردانين در محلول با pH برابر 13 با فوتوکاتاليزور نانو روي اکسيد (ZnO) 74
3-4- بررسي اثر pH محيط واکنش 75
3-4-1- بررسي pH بر روي واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري ردانين با فوتوکاتاليزور نانو تيتانيوم دي اکسيد75
3-4-2- بررسي pH بر روي واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري ردانين با فوتوکاتاليزور نانو روي اکسيد (ZnO) 76
3-5- بررسي سينتيك واكنش تخريب فوتوشيميايي معرف شيميايي آلي 77
3-5-1- تعيين درجه واکنش تخريب فوتوشيميايي ردانين در pH هاي مختلف با فوتوکاتاليزور نانو تيتانيوم
دي اکسيد ( آناتاز ) 77
3-5-1-1- درجه واکنش تخريب ردانين در محلول با pHبرابر 9 77
3-5-1-2- درجه واکنش تخريب ردانين در محلول با pHبرابر 10 78
3-5-1-3- درجه واکنش تخريب ردانين در محلول با pHبرابر 11 79
3-5-1-4- درجه واکنش تخريب ردانين در محلول با pHبرابر 12 81
3-5-1-5- درجه واکنش تخريب ردانين در محلول با pHبرابر 13 82
3-5-2- تعيين درجه واکنش تخريب فوتوشيميايي ردانين در pHهاي مختلف با فوتوکاتاليزور نانو روي
اکسيد (ZnO) 83
3-5-2-1- درجه واکنش تخريب ردانين در محلول با pHبرابر 9 84
3-5-2-2- درجه واکنش تخريب ردانين در محلول با pHبرابر 10 85
3-5-2-3- درجه واکنش تخريب ردانين در محلول با pHبرابر 12 86
3-5-2-4- درجه واکنش تخريب ردانين در محلول با pHبرابر 13 87
3-6- بررسي مدل سينتيکي لانگموير- هينشل وود با فوتوکاتاليزور نانو تيتانيوم دي اکسيد (آناتاز) 89
3-6-1- مدل سينتيکي ردانين در محلول با pH برابر 9 89
3-6-2- مدل سينتيکي ردانين در محلول با pH برابر 10 90
3-6-3- مدل سينتيکي ردانين در محلول با pH برابر 11 991
3-6-4- مدل سينتيکي ردانين در محلول با pH برابر 12 93
3-6-5- مدل سينتيکي ردانين در محلول با pH برابر 13 94
3-7- بررسي مدل سينتيکي لانگموير- هينشل وود با فوتوکاتاليزور نانو روي اکسيد (ZnO) 95
3-7-1- مدل سينتيکي ردانين در محلول با pH برابر 9 95
3-7-2- مدل سينتيکي ردانين در محلول با pH برابر 10 97
3-7-3- مدل سينتيکي ردانين در محلول با pH برابر 12 98
3-7-4 – مدل سينتيکي ردانين در محلول با pH برابر 13 99
3-8- ثابت‌هاي KA،kr ، kobs در pH هاي مختلف با مقادير بهينه کاتاليزور 101
بحث و نتيجه گيري102
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 1-1- بيان برخي ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي نانوذارت4
جدول 3-1- جذب محلول‌هاي استاندارد ردانين با pHبرابر 9 در طول موج 455 نانومتر 50
جدول 3-2- جذب محلول‌هاي استاندارد ردانين با pH برابر 10 در طول موج 455 نانومتر 50
جدول 3-3- جذب محلول‌هاي استاندارد ردانين باpH برابر 11 در طول موج 455 نانومتر 51
جدول 3-4- جذب محلول‌هاي استاندارد ردانين با pH برابر 12 در طول موج 455 نانومتر 51
جدول 3-5- جذب محلول‌هاي استاندارد ردانين با pH برابر 13 در طول موج 455 نانومتر51
جدول 3-6- مقدار ردانين باقيمانده پس از انجام واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري در حضور مقادير مختلف
فوتوکاتاليزور نانوتيتانيم دي اكسيد (آناتاز) در pH برابر9 54
جدول 3-7- مقدار ردانين باقيمانده پس از انجام واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري در حضور مقادير مختلف
فوتوکاتاليزور نانوتيتانيم دي اكسيد (آناتاز) درpH برابر10 55
جدول 3-8- مقدار ردانين باقيمانده پس از انجام واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري در حضور مقادير مختلف
فوتوکاتاليزور نانوتيتانيم دي اكسيد (آناتاز) درpH برابر11 56
جدول 3-9- مقدار ردانينباقي مانده پس از انجام واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري در حضور مقادير مختلف
فوتوکاتاليزور نانوتيتانيم دي اكسيد (آناتاز) درpH برابر 12 57
جدول 3-10- مقدار ردانين باقيمانده پس از انجام واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري در حضور مقادير مختلف
فوتوکاتاليزور نانوتيتانيم دي اكسيد (آناتاز) درpH برابر 13 58
جدول 3-11- مقدار ردانين باقيمانده پس از انجام واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري در حضور مقادير مختلف فوتوکاتاليزور نانو روي اکسيد (ZnO) در pH برابر 9 60
جدول 3-12- مقدار ردانين باقيمانده پس از انجام واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري در حضور مقادير مختلف
فوتوکاتاليزور نانو روي اکسيد (ZnO) در pH برابر 10 61
جدول 3-13- مقدار ردانين باقيمانده پس از انجام واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري در حضور مقادير مختلف
فوتوکاتاليزور نانو روي اکسيد (ZnO) در pH برابر 12 62
جدول 3-14- مقدار ردانين باقيمانده پس از انجام واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري در حضور مقادير مختلف
فوتوکاتاليزور نانو روي اکسيد (ZnO) در pH برابر 13 63
جدول 3-15- مقدار ردانين باقيمانده پس از انجام واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري در زمان‌هاي مختلف
در pH برابر 9 64
جدول 3-16- مقدار ردانين باقيمانده پس از انجام واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري در زمان‌هاي مختلف
در pH برابر 1066
جدول 3-17- مقدار ردانين باقيمانده پس از انجام واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري در زمان‌هاي مختلف
در pH برابر 11 67
جدول 3-18- مقدار ردانين باقيمانده پس از انجام واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري در زمان‌هاي مختلف
در pH برابر12 68
جدول 3-19- مقدار ردانين باقيمانده پس از انجام واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري در زمان‌هاي مختلف
در pH برابر1369
جدول 3-20- مقدار ردانين باقيمانده پس از انجام واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري در زمان‌هاي مختلف
در pH برابر 9 70
جدول 3-21- مقدار ردانين باقيمانده پس از انجام واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري در زمان‌هاي مختلف
در pH برابر 1072
جدول 3-22- مقدار ردانين باقيمانده پس از انجام واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري در زمان‌هاي مختلف
در pH برابر 1273
جدول 3-23- مقدار ردانين باقيمانده پس از انجام واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري در زمان‌هاي مختلف
در pH برابر1374
جدول 3-24- مقدار ردانين باقيمانده پس از انجام واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري در pH هاي مختلف
با فوتوکاتاليزور نانو تيتانيوم دي اکسيد ( آناتاز 75
جدول 3-24- مقدار ردانين باقيمانده پس از انجام واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري در pH هاي مختلف
با فوتوکاتاليزور نانو تيتانيوم دي اکسيد ( آناتاز ) 76
جدول3-26- غلظت محلول باقيمانده نسبت به زمان تابش نور ماوراء بنفش- مرئي و محاسبه
Ln(CO/Ct) براي ردانين در pH برابر 9 77
جدول3-27- غلظت محلول باقيمانده نسبت به زمان تابش نور ماوراء بنفش- مرئي و محاسبه
Ln(CO/Ct) براي ردانين در pH برابر 10 79
جدول3-28- غلظت محلول باقيمانده نسبت به زمان تابش نور ماوراء بنفش- مرئي و محاسبه
Ln(CO/Ct) براي ردانين در pH برابر 11 80
جدول3-29- غلظت محلول باقيمانده نسبت به زمان تابش نور ماوراء بنفش- مرئي و محاسبه
Ln(CO/Ct) براي ردانين در pH برابر 12 81
جدول3-30- غلظت محلول باقيمانده نسبت به زمان تابش نور ماوراء بنفش- مرئي و محاسبه
Ln(CO/Ct) براي ردانين در pH برابر 13 83
جدول3-31- غلظت محلول باقيمانده نسبت به زمان تابش نور ماوراء بنفش- مرئي و محاسبه
Ln(CO/Ct) براي ردانين در pH برابر 9 84
جدول3-32- غلظت محلول باقيمانده نسبت به زمان تابش نور ماوراء بنفش- مرئي و محاسبه
Ln(CO/Ct) براي ردانين در pH برابر 10 85
جدول3-33- غلظت محلول باقيمانده نسبت به زمان تابش نور ماوراء بنفش- مرئي و محاسبه
Ln(CO/Ct) براي ردانين در pH برابر 12 87
جدول3-34- غلظت محلول باقيمانده نسبت به زمان تابش نور ماوراء بنفش- مرئي و محاسبه
Ln(CO/Ct) براي ردانين در pH برابر 13 88
جدول 3-35- تغييرات غلظت نسبت به غلظت‌هاي اوليه متفاوت ردانين در pH برابر 9 و محاسبه
dt /dc-، R/1، CO/189
جدول 3-36- تغييرات غلظت نسبت به غلظت‌هاي اوليه متفاوت ردانين در pH برابر 10 و محاسبه
dt /dc-، R/1، CO/191
جدول 3-37- تغييرات غلظت نسبت به غلظت‌هاي اوليه متفاوت ردانين در pH برابر 11 و محاسبه
dt/dc-، R/1، CO/192
جدول 3-38- تغييرات غلظت نسبت به غلظت‌هاي اوليه متفاوت ردانين در pH برابر 12 و محاسبه
dt/dc-، R/1، CO/193
جدول 3-39- تغييرات غلظت نسبت به غلظت‌هاي اوليه متفاوت ردانين در pH برابر 13 و محاسبه
dt/dc-، R/1، CO/195
جدول 3-40- تغييرات غلظت نسبت به غلظت‌هاي اوليه متفاوت ردانين در pH برابر 9 و محاسبه
dt/dc-، R/1، CO/196
جدول 3-41- تغييرات غلظت نسبت به غلظت‌هاي اوليه متفاوت ردانين در pH برابر 10 و
محاسبه dt/dc-، R/1، CO/197
جدول 3-42- تغييرات غلظت نسبت به غلظت‌هاي اوليه متفاوت ردانين در pH برابر 12 و محاسبه
dt/dc-، R/1، CO/199
جدول 3-43- تغييرات غلظت نسبت به غلظت‌هاي اوليه متفاوت ردانين در pH برابر 13 و محاسبه
dt/-dc،R /1، CO/1100
جدول 3-44- اثرات pH بر روي ثابت‌هاي KA، kr، kobs در واكنش تخريب فوتوشيميايي ردانين با
فوتوکاتاليزور نانو تيتانيوم دي اکسيد (آناتاز)101
جدول 3-45- اثرات pH بر روي ثابت‌هاي KA، kr، kobs در واكنش تخريب فوتوشيميايي ردانين با
فوتوکاتاليزور نانو روي اکسيد (ZnO) 101
فهرست شکل ها
عنوانقیمت: تومان


پاسخ دهید