دانشگاه علوم انتظامي
دانشکده فرماندهي و ستاد

پايان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسي ارشد مديريت انتظامي
موضوع
بررسي تأثير اقدامات کنترلي پليس انتظامي قزوين در جذب گردشگران

استاد راهنما
دکتر رضا محمدي نيا

استاد مشاور
دکترمحمد پوراسدي

دانشجو
بهرام منصوري ارگنه

بهار 1393

تقديمها

سپاس نامه
چکيده
اقتصاددانان از صنعت گردشگري بعنوان يک صنعت مولد سرمايه و اشتغالزا نام مي برند و توجه خاصي به اين صنعت دارند لذا معتقدند توسعه صحيح گردشگري به لحاظ اقتصادي موجب افزايش ارز آوري مي شود. در اين ميان امنيت گردشگري از اهميت ويژهاي برخوردار است. به همين منظور تأثير اقدامات کنترلي پليس انتظامي قزوين در جذب گردشگران در سال 1391مورد بررسي قرار گرفت. در اين تحقيق اطلاعات مورد نياز از طريق تکميل پرسشنامه از پيش طراحي شده بدست آمد. براي سنجش پايايي پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که پايايي پرسشنامه بدو ورود 95 /0 و پايايي پرسشنامه بعد از ورود 97 /0 بدست آمده است .جامعه آماري کل گردشگراني که در طي سال 1391 از مراکز گردشگري استان ديدن نمودند، بود، از اين تعداد 360 نفر گردشگر داخلي و خارجي بطور تصادفي انتخاب شدند در اين تحقيق پنج عامل اقدامات حفاظتي و امنيتي پليس، رفتار و منش پليس، گشت پليس در مکان هاي گردشگري، پايگاه هاي پليس در مکان هاي گردشگري و اقدامات ترافيکي و روان سازي ترافيک مورد بررسي قرار گرفت.
از کل 360 گردشگر مورد بررسي در اين تحقيق، 8/12 درصد گردشگر خارجي و 2/87 درصد گردشگر داخلي بودند. نتايج تحقيق حاضر نشان داد که احداث پايگاه هاي پليس در مکان هاي گردشگري در حدود 65 درصد مؤثر معني دار بوده است. گشت پليس در مکان هاي گردشگري به ميزان 8/77 درصد در جذب گردشگران مؤثر و معني دار بود. رفتار و منش پليس در جذب گردشگران به ميزان 7/63 درصد و معني دار بود. اقدامات حفاظتي و امنيتي پليس به ميزان 1/55 درصد در جذب گردشگران مؤثر و معني دار بود. ميزان اقدامات ترافيکي و روان سازي ترافيک در محورهاي تردد گردشگران در جذب گردشگران به اندازه 5/76 درصد مؤثر بوده است. اختلاف ميانگين اثر پنج عامل مورد بررسي در جذب گردشگران فاقد اختلاف معني دار بود و اثر آنها يکسان بود. عامل اول با عوامل دوم ، سوم و چهارم داراي همبستگي مثبت و معني دار بود. همچنين عامل دوم نيز با عوامل چهارم و پنجم داراي همبستگي مثبت و معني دار بود. با توجه به نتايج بدست آمده، وجود پايگاه هاي احداث شده پليس، گشت پليس در مکان هاي گردشگري، اقدامات حفاظتي و امنيتي و رفتار و منش پليس در جذب گردشگران اثر معني دار و مؤثري داشت. لذا احداث پايگاههاي پليس در اماکن تاريخي و گردشگري به منطور افزايش جذب گردشگران توصيه ميگردد. همچنين اتخاذ راهکارهاي بهبود رفتار و برخورد پليس با گردشگران باعث افزايش جذب گردشگران خواهد شد.
کليد واژگان: اقدامات کنترلي، گردشگري، امنيت، جذب گردشگران، قزوين.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
سپاس نامه‌د
چکيده‌ه
فصل اول: کليات3
1-1) مقدمه:3
1-2) طرح مسأله:5
1-3) اهميت و ضرورت تحقيق6
1-4) اهداف تحقيق7
1-4-1)هدف اصلي7
1-4-2)اهداف فرعي:7
1-5)سؤالات تحقيق:7
1-5-1)سؤال اصلي تحقيق:7
1-5-2)سؤالات فرعي تحقيق:7
1-6)فرضيه هاي تحقيق:8
1-6-1)فرضيه اصلي:8
1-6-2)فرضيه هاي فرعي:8
1-7) قلمرو تحقيق8
1-8) تعاريف نظري واژگان تخصصي8
1-9) تعاريف عملياتي واژگان تخصصي10
1-10) خلاصه فصل 111
فصل دوم: مباني نظري و پژوهشي(ادبيات تحقيق)13
2-1)مقدمه:13
2-2) مباني نظري14
2-2-1) مفاهيم امنيت14
2-3)بررسي رويكردهاي موجود در حوزه احساس امنيت:16
2-3-1) رويكرد سنتي16
2-3-2) رويكرد اجتماعي:16
2-4) مرور ادبيات و نظريه ها:17
2-4-1) كاركردگرايي17
2-4-2)كنش متقابل نمادي17
2-4-3) روش شناسي مردمي17
2-4-4) گردشگري18
2-4-4-1) اهميت گردشگري18
2-4-4-2) عوامل موثر در گردشگري19
2-4-4-3) اشكال مختلف گردشگر و گردشگري20
2-4-5) مدل هاي گردشگري21
2-4-5-1)مدل سيستمي گردشگري مقصد26
2-4-5-2)مدل كارآفريني و توسعه مقصد گردشگري27
2-4-5-3) مدل باتلر چرخه زندگي مقصد28
2-4-5-4)مدل عوامل کنترل درگردشگري31
2-4-5-5) مدل ليپر32
2-4-5-6) مدل گان34
2-4-5-7) مدل بريونز، تجيدا و مورالس36
2-4-5-8) ديدگاه هولدن37
2-4-6) تقاضاي گردشگري39
2-4-7) عرضه39
2-4-8) جاذبه ها40
2-4-9) خدمات40
2-4-10) حمل و نقل41
2-4-11) اطلاع رساني41
2-4-12) پيشبرد فروش41
2-4-13) گردشگري پايدار42
2-5) امنيت و گردشگري43
2-5-1) امنيت داخلي گردشگري در ايران45
2-5-2) امنيت در گردشگري بين الملل46
2-5-3) امنيت و صنعت گردشگري47
2-6) تاريخچه گردشگري در ايران49
2-6-1) تاريخچه برقراري امنيت گردشگري در ايران55
2-7) قزوين و اماکن گردشگري56
2-7-1) قلعه الموت57
2-7-2) درياچه اوان59
2-7-3) کاخ چهلستون (عمارت کلاه فرنگي)60
2-7-4) حمام قجر وموزه مردم شناسي61
2-8) نيروي انتظامي و امنيت62
2-8-1) مديريت انتظامي شهرستان قزوين62
2-8-2) نيروي انتظامي و توريست63
2-8-3) نيروي انتظامي64
2-8-3-1)پليس انتظامي66
2-8-4)بخشنامه (20 )66
2-9) امنيت، پليس، گردشگري :67
2-10) پيشينه تحقيق و سوابق پژوهشي69
2-11) چارچوب نظري74
2-11-1) ديدگاه نخبگان پليس74
2-11-2) الگوي مفهومي74
2-11-3) الگوي تحليلي تحقيق در يک نگاه77
2-12) خلاصه فصل 278
فصل سوم: روش شناسي80
3-1)مقدمه:80
3-2) نوع و روش تحقيق:81
3-3)جامعه و نمونه آماري83
3-4) روش نمونه گيري83
3-5)روش گردآوري اطلاعات:84
3-5-1)روش کتابخانه اي84
3-5-2)روش ميداني84
3-6)ابزارهاي گردآوري اطلاعات84
3-6-1)پرسشنامه84
3-6-2) مصاحبه85
3-7) روشهاي سنجش روايي و پايايي85
3-8)روش هاي تحليل داده ها86
3-8-1)آمار توصيفي86
3-8-2)آمار استنباطي86
3-8-2-1)ضريب همبستگي پيرسون86
3-8-2-2)آزمون كاي اسكوور87
3-8-2-3) تجزيه واريانس يک طرفه (ANOVA)88
3-9) خلاصه فصل 388
فصل چهارم:نتايج پژوهش90
4-1)تحليل توصيفي داده ها90
4-2) تحليل استنباطي داده ها95
4-3) خلاصه فصل 4106
فصل پنجم: نتيجه گيري108
5-1)مقدمه108
5-2) نتيجه گيري109
5-3)نتيجه گيري کلي:111
5-4)محدوديتهاي تحقيق111
5-5)پيشنهادات112
5-6) خلاصه فصل 5112
فهرست منابع و مآخذ114
پيوست : پرسشنامه122
چکيده انگليسي 124

فهرست جداول
جدول 2-1: آمار ورود توريست هاي خارجي به ايران ……………………………………………………………………………………. 53
جدول 2-2:درآمد ارزي حاصل ازورودگردشگر خارجي به ايران……………………………………………………………………….54
جدول4- 1: نتايج بررسي تأثير پايگاه هاي احداث شده پليس در مکان هاي گردش……………………… …………….96
جدول 4-2: نتايج بررسي تأثير گشت پليس در مکان هاي گردشگري در جذب گردشگران…………………………..98
جدول 4-3: نتايج تأثير بررسي رفتار و منش پليس در جذب گردشگران………………………………………………………100
جدول4- 4: نتايج بررسي تأثير اقدامات حفاظتي و امنيتي پليس در جذب گردشگران………………………………..103
جدول 4- 5: تجزيه واريانس اثر عوامل پنجگانه مورد بررسي در جذب گردشگران……………………………………….105
جدول4- 6: ماتريس کورلاسيون پيرسون پنج عامل مؤثر در جذب گردشگران……………………………………………105

فهرست نمودار ها
نمودار 2-1: طبقه بندي مدل هاي گردشگري…………………………………………………………………………………………………..24
نمودار 2-2: مدل سيستم هاي ترکيبي براي برنامه ريزي و نظريه هاي گردشگري ………………………………………..25
نمودار 2-3: مدل سيستمي گردشگري مقصد گان…………………………………………………………………………………………….26
نمودار 2-4: مراحل چرخه عمر مقصدگردشگري………………………………………………………………………………………………27
نمودار 2-5: چرخه زندگي مقصد مدل باتلر ……………………………………………………………………………………………………..28
نمودار 2-6: عوامل اصلي توسعه ي گردشگري …………………………………………………………………………………………………32
نمودار 2-7: چرخه مستقيم دو سويه گردشگري به عنوان سيستم گردشگري کل………………………………………….33
نمودار 2-8: سيستم گردشگري (ناحيه محور مسافر، مبدا و مقصد گردشگر) ……………………………………………. ….34
نمودار 2-9: سيستم گردشگري………………………………………………………………………………………………………………………35
نمودار 2-10: ديدگاه بريونز، تجيدا و مورالس……………………………………………………………………………………………………37
نمودار 2-11: سيستم گردشگري……………………………………………………………………………………………………………………….38
نمودار 2-12: عناصر سيستم گردشگري …………………………………………………………………………………………………………..40
نمودار 2-13: روند ورود توريست هاي خارجي به ايران …………………………………………………………………………………..51
نمودار 2-14: مدل مفهومي اقدامات کنترلي پليس انتظامي قزوين در جذب گردشگران……………………………….76
نمودار 4-1: توزيع فراواني گردشگران مورد بررسي بر حسب داخلي يا خارجي بودن آنها………………………………90
نمودار 4- 2: توزيع فراواني گردشگران خارجي مورد بررسي بر حسب مليت آنها…………………………………………….91
نمودار 4-3: توزيع فراواني گردشگران مورد بررسي بر حسب انگيزه گردشگري……………………………………………….92
نمودار 4-4: توزيع فراواني گردشگران مورد بررسي بر حسب گروه سني………………………………………………………….92
نمودار 4-5: توزيع فراواني گردشگران مورد بررسي بر حسب مدرک تحصيلي…………………………………………………93
نمودار 4-6: توزيع فراواني گردشگران مورد بررسي بر حسب دفعات مسافرت آنها به قزوين……………………………93
نمودار 4-7: توزيع فراواني گردشگران مورد بررسي بر حسب محل بازديد قزوين…………………………………………….94

فصل اول: کليات
1-1) مقدمه:
سفر و مسافرت از ديرباز مورد توجه بشر بوده است. گرچه در گذشته هدف از سفرهاي طولاني و پرخطر تنها به زيارت و تجارت محدود مي‌شده، اما امروزه با گسترش سيستم حمل و نقل، افزايش درآمد مردم، پديدآمدن زمان استراحت و فراغت و … اين مهم امري جدايي ناپذير از زندگي بشري مبدل گشته است. به طوري که امروزه هدف از سفر کردن بسيار تخصصي تر و پيچيده تر شده است. سفر همواره جايگاه خاصي در فرهنگ، تمدن و اديان کشورهاي مختلف و بخصوص ايران، با تمدن 7000 هزار ساله‌اش داشته است. فولکلور کشورهايي مانند ايتاليا، يونان و چين و … پر است از افسانه‌ها، قهرمانان و آداب و رسومي که سفر نقشي کليدي را در آن ايفا مي‌نمايد. در فرهنگ ايراني – اسلامي ما نيز به طور مستقيم به فوايد سفر اشاره شده است. بسياري از اديبان، فلاسفه و دانشمندان تمدن ما، به بررسي اثرات روحي و رواني سفر پرداخته‌اند و آن را در پديد آمدن نگرشي نو نسبت به دنيا اطراف موثر مي‌دانند. انبوه سفرنامه‌ها و زندگي‌نامه‌ها نشانگر اين موضوع است. آري! بسيار سفر بايد تا پخته شود خامي.
جهانگردي از مهمترين فعاليت هاي انسان معاصر است كه همراه با به وجود آوردن تغييراتي شگرف در سيماي زمين، تحولاتي بنيادي در شرايط اقتصادي، فرهنگي و آداب ورسوم به وجود آورده است. بررسي وضعيت نواحي و سرزمين هايي كه همه ساله و در فصل هاي مختلف مورد بازديد جهانگردان قرار مي گيرند نشان مي دهد تغييرات ناشي از جهانگردي در آنها بسيار چشم گيرتر و مهم تر از تغييراتي است كه ناشي از گسترش ساير فعاليت هاي اقتصادي است. به طور نمونه تجهيزات مورد نياز جهانگردان نظير مهمانسراها، رستوران ها و مكان هاي تفريحي كه در كرانه هاي درياها، نواحي كوهستاني، مناطق جنگلي و در اطراف چشمه هاي آب گرم معدني تاسيس شده اند، گوياي نقش و تاثير جهانگردي در دگرگون ساختن چهره زمين است (محلاتي1380: 15) صنعت گردشگري پس از اتمام جنگ جهاني دوم( 1950 )، با گسترش شهر نشيني، كاهش ساعات كار، توسعه روز افزون راه ها و شبكه هاي حمل و نقل، ارتقاي سطح فرهنگ عمومي و اصلاح قوانين و مقرارت تحو لي شگرف يافت، بطوريكه امروزه گردشگري به يك پديده و از نمادهاي عصر تمدن تبديل شده است (لانكوار1381 ). به علت ويژگي هاي منحصر به فرد گردشگري، اين صنعت از سوي دانشمندان و صاحبنظران به صادرات پنهان و صنعت بدون دود شهرت يافته است. اين صنعت در سال هاي اخير در رشته هاي مطرح اقتصادي جهان بعد از نفت و خود روسازي مقام سوم را دارا بوده و بر اساس پيش بيني محققان تا سال 2015 ، به عنوان بزرگترين صنعت و فعاليت اقتصادي جهان در خواهد آمد. به نظر مي رسد كشورهاي صاحب نفت و كشورهايي كه تنها يك منبع درآمد در اختيار دارند بايد به صنعت گردشگري اهميت داده و به راحتي از آن عبور ننمايند چرا كه عامل بسيار مهمي در تنوع درآمد آنهاست. كشور ايران با پيشينه تمدني كهن و جاذب ههاي متنوع تاريخي، فرهنگي و زيست محيطي هنوز از مزاياي اين صنعت در جايگاه و سهم متناسب با خود استفاده نكرده است و با وجود اينكه در تمامي برنامه هاي توسعه سال هاي اخير، به رهايي از اقتصاد تك محصولي متكي بر صادرات نفت تأكيد شده، ولي در مقام عمل موفقيتي در اين زمينه بدست نياورده است. رشد و توسعه صنعت گردشگري در ايران به عنوان يكي از راهكارهاي رهايي از اقتصاد تك محصولي و متنوع سازي منابع درآمد كشور، بايد بيش از پيش مورد توجه برنامه ريزان و سياست گذاران كشور قرار گيرد(صيدايي و هدايتي مقدم 1389: 99) از آنجايي که عوامل مختلف در جذب گردشگران موثر مي باشد در اين ميان پژوهش حاضر به بررسي نقش امنيت در جذب گردشگران مي پردازد و سعي دارد با بررسي اقدامات کنترلي پليس در حيطه جذب گردشگران نقاط ضعف و قوت اين سازمان را در حيطه مذکور شناسايي کرده و با ارايه راهکارهايي مشکلات موجود را حل نموده، باشد که چراغ راهي براي مديران و پرسنل اين سازمان باشد.
1-2) طرح مسأله:
طبق پيش بيني هايي کهWorld tourism organization )WTO ) تا سال 2020 انجام داده است گردشگرهاي موجود در سبد جهاني عايد کشورهايي خواهد شد که بسترهاي لازم از جمله امنيت و خدمات را در بهترين شکل موجود آماده کرده اند و براساس آمار منتشر شده توسط اين سازمان ، تا سال ???? ميلادي تعداد گردشگران در سراسر دنيا به رقمي حدود 16 ميليارد نفر خواهد رسيد. اين امر نشان دهنده گسترش روزافزون صنعت گردشگري است. به طوري که هم اکنون صنعت گردشگري پس از صنعت نفت و خودروسازي، سومين صنعت بزرگ دنيا به حساب مي آيد و پيش بيني مي شود تا سال ???? ميلادي با پشت سر گذاشتن اين دو، به بزرگ ترين صنعت دنيا تبديل شود. كشورمان ايران به عنوان يكي از كشورهاي مستعد در زمينه صنعت گردشگري مورد توجه گردشگران ساير كشورها مي باشد و توسعه گردشگري در کشورمان نيازمند يک نظام مديريتي قوي و خستگي ناپذير است. در زمينه سرمايه گذاري نيز صاحبان سرمايه و سرمايه گذاران بين المللي در اين صنعت نيز توجه ويژه اي به ايران دارند ولي چرا رشد اين صنعت در كشورمان بسيار كند و نامحسوس است؟
جرائم يكي از شاخص‌ترين فاكتورهاي امنيت زدا براي گردشگران مي‌باشد و هرگونه حادثه و بروز ناامني زيانهاي جبران ناپذيري را بر اين صنعت وارد مي‌سازد. در ايران، مشخص شده كه بيشتر جرائم عليه گردشگران طبق نظر كارشناسان نيروي انتظامي تقريباً 90% از جرائم مربوط به جرائم حرز از قبيل كيف‌قاپي، سرقت و بقيه مربوط به تعارضهاي جنسي و جرائمي از قبيل گروگانگيري و سرقت مسلحانه است. در نتيجه براي دستيابي به امنيت گردشگري در ايران همكاري و سياست‌گذاري‌هاي بخش‌هاي مرتبط با يكديگر ضرورت دارد. با راهكارهايي براي بهبود امنيت گردشگران و پيشگيري و كنترل و كشف جرايم توسط نيروي انتظامي و حضور پليس گردشگر بطور نامحسوس و آموزش بخش‌هاي مرتبط با گردشگران مانند راهنمايان تور، شركت‌هاي خدمات مسافربري و اطلاع‌رساني در مورد مسائل امنيتي به گردشگران و مردم بومي، مديريت بحران براي پيشگيري و كنترل جرائم ، اعتمادسازي براي خنثي كردن تبليغات منفي و راهكارهايي براي بهبود وضعيت حمل و نقل و ترافيك و تصادفات شهري، مي‌توان وقوع حوادث امنيتي و جرايم عليه گردشگران را به حداقل رسانده و به تقويت هويت ملي و ارتقاء سازگاري رسيد. با توجه به درآمد زا بودن صنعت گردشگري براي شهرستان قزوين و جدايي ناپذير بودن اين صنعت پر ارزش از امنيت و به طبع آن نيروي انتظامي که مسئول اصلي برقراري نظم و امنيت در کشور است بر آن شديم تا به بررسي، تاثير اقدامات کنترلي پليس انتظامي قزوين در جذب گردشگران به اين استان که يکي از قطب هاي بزرگ گردشگري کشور است بپردازيم که توجه چنداني تا به امروز به اين مهم نشده بود.
1-3) اهميت و ضرورت تحقيق
اهميت و ضرورت موضوع امنيت و تأثيرگذاري آن در صنعت گردشگري ارتباط اين دو مقوله را با يکديگر روشن مي سازد. امنيت و گردشگري در تعامل دو جانبه هم مي توانند تأثير افزايشي بر هم داشته باشند و هم تأثير کاهش به اين معنا که افزايش يا کاهش امنيت باعث رونق يا رکود گردشگري خواهد شد و بالعکس. همانند هر فعاليت اقتصادي ديگر که در بستري از امنيت شکوفا مي شود صنعت گردشگري در کشورهايي توسعه مي يابد که از نعمت امنيت برخوردارند.
از مهم ترين اهداف توسعه کشور در چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و افزايش تنوع درآمدهاي ارزي غيرنفتي است و صنعت گردشگري بهترين جايگزين براي اين امر مهم مي باشد. کاهش نرخ بيکاري، اشتغال زائي، بازاريابي، افزايش سطح درآمد ملي، تأمين منابع انرژي، گسترش صنعت هتلداري، حمل و نقل، اقامت و پذيرايي … از اهداف صنعت گردشگري است که همه و همه در سايه حضور امنيت امکان پذير است.
تحقق امنيت اقتصادي جدا از امنيت سياسي و اجتماعي امکان پذير نيست. زيرا ناامني اقتصادي به کاهش سرمايه گذاري، رشد منفي اقتصادي و کاهش سطح زندگي منجر مي شود. و از آنجاييکه يکي از مأموريت هاي ناجا برقراري امنيت عمومي به ويژه در اماکني که ضرورت آرامش بيشتر دارند و احياناً ارزش فرهنگي در آن وجود دارد بويژه اماکني که گردشگران خارجي در آنجا تردد دارند و استان قزوين نيز به عنوان يکي از استان هاي درخور و لازم توجه در زمينه گردشگردي است، محقق بر آن شد تا به تأثير و نقش مديريت انتظامي بر توسعه ي صنعت گردشگري در استان قزوين بپردازد.
1-4) اهداف تحقيق
1-4-1)هدف اصلي :
شناخت عوامل مؤثر بر اقدامات کنترلي پليس انتظامي قزوين در جذب گردشگران
1-4-2)اهداف فرعي:
1. دست يابي ميزان تأثير پايگاه هاي احداث شده پليس در مکان هاي گردشگري در جذب گردشگران
2. دست يابي ميزان تأثير گشت پليس در مکان هاي گردشگري در جذب گردشگران
3. دست يابي ميزان تأثير رفتار و منش پليس در جذب گردشگران
4. دست يابي ميزان تأثير اقدامات حفاظتي و امنيتي پليس در جذب گردشگران
5. دست يابي ميزان تأثير اقدامات پليس راهور در روان سازي ترافيک محورهاي تردد گردشگران
1-5)سؤالات تحقيق:
1-5-1)سؤال اصلي تحقيق:
ميزان تأثير اقدامات کنترلي پليس انتظامي قزوين در جذب گردشگران چقدر است؟
1-5-2)سؤالات فرعي تحقيق:
1. ميزان تأثير پايگاه هاي احداث شده پليس در مکان هاي گردشگري در جذب گردشگران چگونه است؟
2. ميزان تأثير گشت پليس در مکان هاي گردشگري در جذب گردشگران چگونه است؟
3. ميزان تأثير رفتار و منش پليس در جذب گردشگران چگونه است؟
4. ميزان تأثير اقدامات حفاظتي و امنيتي پليس در جذب گردشگران چگونه است؟
5. ميزان تاثير اقدامات پليس راهور در روان سازي ترافيک محور هاي تردد گردشگران چگونه است؟
1-6)فرضيه هاي تحقيق:
1-6-1)فرضيه اصلي:
به نظر مي رسد اقدامات کنترلي پليس انتظامي قزوين در جذب گردشگران مؤثر بوده است.
1-6-2)فرضيه هاي فرعي:
1. بين احداث پايگاه هاي پليس در مکان هاي گردشگري و جذب گردشگران ارتباط مؤثري وجود دارد.
2.بين گشت پليس در مکان هاي گردشگري و جذب گردشگران ارتباط مؤثري وجود دارد.
3. بين رفتار و منش پليس در جذب گردشگران ارتباط مؤثري وجود دارد.
4. بين اقدامات حفاظتي و امنيتي پليس در جذب گردشگران خارجي ارتباط مؤثري وجود دارد.
5. بين اقدامات ترافيکي و روان سازي ترافيک در محورهاي تردد گردشگران ارتباط مؤثري وجود دارد.
1-7) قلمرو تحقيق
قلمرو موضوعي پژوهش پيرامون تاثير اقدامات کنترلي نيروي انتظامي در جذب گردشگران مي باشد. شاخص هاي مربوط به فرضيات پژوهش که در واقع اهداف پژوهش هستند شناسايي و نتايج آنها تحليل مي شود. قلمرو مکاني يا محيط پژوهش، مکاني است که پژوهش در آن انجام مي گردد که در پژوهش حاضر، 4 مورد از اماکن تاريخي و جاذبه هاي طبيعي استان قزوين(کاخ چهلستون،حمام قجر ،قلعه الموت، درياچه اوان) بود. قلمرو زماني تحقيق نيز ابتدا تا انتهاي سال 1391 بود.
1-8) تعاريف نظري واژگان تخصصي
امنيت: واژه امنيت در زبان فارسي معادل هاي همچون امن، محفوظ، مطمئن، آزادي، آرامش، عدم هجوم به ديگران، تامين کردن و … دارد، ليکن در فرهنگ علوم رفتاري در معاني زير آمده است:
الف:حالتي که در آن ارضاي احتياجات و خواسته هاي شخصي انجام مي يابد.
ب:احساس ارزش شخصي، اطمينان خاطر، اعتماد به نفس و پذيرش از طرف گروه
عمدتاً امنيت به نوعي احساس رواني گفته ميشود که در آن بخاطر مبرا بودن از ترس، وضعيت آرامش و اطمينان خاطر حاصل مي شود. نظر به پيچيدگي مباحث امنيتي در جوامع امروزي، لزوم بررسي تحولات مفهوم امنيت از جنبه هاي مختلف ضروري است. شناخت مفاهيم امنيتي مي تواند مديران تصميم گيرنده در اين گونه امور را به سمتي راهنمايي کند که با کمترين هزينه بيشترين نتايج را از تصميمات اتخاذ شده به دست آورند.
امنيت ملي: شرايط و فضاي ناشي از اقدامات حفاظتي که مانع از اعمال نفوذ دشمن و يا رقيب بر منافع شده و امکان دارد بروز توانايي ها و قابليت را مسدود سازد مفهوم امنيت ملي است
امنيت بين المللي: باري بوزان امنيت بين المللي را در ابعاد مختلف سياسي، نظامي، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي تفسير کرده است.
امنيت جهاني: امنيت جهاني ناظر بر مجموعه اي از اصول و اقدامات جهاني جهت تضمين همه ملت ها به طريقي که يک سيستمي از نظم جهاني را دارا شوند شامل مي شود.
محيط امنيتي: به محيط پيرامون ما که داراي مؤلفه هاي امنيتي شده و اين شاخص ها در آن محيط نمود پيدا مي کند محيط امنيتي گفته مي شود (هند ياني 1386 :11-12).
اقدامات کنترلي پليس: مجموع عمليات پليسي در جهت ايجاد و افزايش و حفظ امنيت (جاني، مالي و رواني) و کاهش بزهکاري در محدوده زماني و مکاني مشخص را اقدامات کنترلي پليس گويند (نوروزي و افراسيابي، 1389: 36-7).
گشت انتظامي: بررسي محدوده استحفاظي در زمان مشخص توسط نيروهاي پليس جهت برقراري امنيت را گشت انتظامي گويند (معاونت ساعس،1382).
گردشگري: گردشگري يک فعاليت اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي بزرگ و البته پديده اي بسيار سياسي است. اين صنعت آن چنان در توسعه اجتماعي – اقتصادي کشورها اهميت دارد که اقتصاد دان ها آن را صادرات نامرئي ناميده اند. در سال هاي اخير از گردشگري به عنوان بزرگ ترين صنعت دنيا نام برده اند و تلاش براي گسترش، توسعه و جذب روز افزون توريست، مبارزه اي است که به همه کشورها مربوط مي شود.گردشگري مجموعه مسافرتهايي را در بر ميگيرد که به منظور استراحت، تفريح و تجارت يا ديگر فعاليتهاي شغلي و يا اينکه شرکت در مراسم خاص انجام گيرد و غيبت شخص گردشگر از محل سکونت دايم خود در طي اين مسافرت موقتي و گذرا ميباشد (لومسدن، 1997: 18). بنابر اين مسافرتهايي که پيوسته و به طور منظم بين محل کار و محل زندگي خود در سفر انجام ميگيرد جزء گردشگري به حساب نميآيند.
گردشگري عبارت است از گذراندن اختياري مدتي از اوقات فراغت خود در مكاني غير از محل سكونت دائمي به قصد بهره برداري از لذت هاي گردشگري. (صدرموسوي، 130:1386).
گردشگر: واژه توريسم نخستين بار در سال 1811 ، در مجله اي انگليسي به نامMagazine Sporting (مجله ورزشي) بكار برده شد. در آن زمان اين لغت به معناي مسافرت به منظور تماشاي آثار تاريخي و بازديد از مناظر طبيعي براي كسب لذت به كار مي رفت (محلاتي،1380: 20)
از آن زمان تاكنون معاني وتعاريف متعددي از طريق صاحب نظران ارائه شده است. دراين جا به ارائه تعريف گردشگري كه از طرف سازمان ملل، بر اساس پيشنهاد كنفرانس بين المللي ترانسپورت و گردشگري آن سازمان در رم، به تصويب رسيده مي پردازيم:
گردشگر به کسي گفته ميشود که به منظور استراحت، تفريح و تجارت يا ديگر فعاليتهاي شغلي و يا اينکه شرکت در مراسم خاص، مجموعه مسافرتهايي را انجام دهد و غيبت او از محل سکونت دايم خود در طي اين مسافرت موقتي و گذرا باشد (لومسدن، 1997: 18).
1-9) تعاريف عملياتي واژگان تخصصي
اقدامات کنترلي پليس: اقدامات كنترل پليسي رويكردي است كه در آن نهاد پليس علاوه بر بهره گيري از ابزارهاي تعريف شده در نظام عدالت كيفري، از همكاري و مشاركت نهادهاي اجتماعي و دولتي براي كنترل عوامل ايجاد كننده جرم استفاده ميكند و در تلاش است تا از رهگذر تغيير در ساختارهاي سازماني و روشهاي اجرايي، خود را در قبال شهروندان مسئول كند، تا در ادامه بتواند از مشاركت حداكثري اجتماع در كنترل عوامل ايجادكننده جرم بهره ببرد (نوروزي و افراسيابي، 1389: 36-7).
گشت انتظامي: بخشي از نيروي انتظامي كه مجهز به تجهيزات لازم بوده و با وسايل موتوري و پياده، آشكار و پنهان ضمن داشتن برنامه ريزي زماني و مكاني معين، محدوده ي استحفاظي كلانتري ها را با تردد و رفت و آمد خود زير نظر داشته و با مشاهدات و نظارت مستقيم خود موجبات استقرار نظم و تأمين امنيت و جلوگيري از وقوع جرم را فراهم مي نمايد در اصطلاح گشت انتظامي ناميده مي شود (معاونت ساعس،1382).
گردشگر كسي است كه به منظور تفريح، بازديد از نقاط ديدني، معالجه، تجارت، ورزش يا زيارت، به جايي غير از مكاني كه در آن اقامت دارد سفر مي كند، مشروط براين كه حداقل مدت اقامت او از 24 ساعت كمتر و از شش ماه بيشتر نباشد. (مرادي 1385: 15)
1-10) خلاصه فصل 1
اقتصاددانان از صنعت گردشگري بعنوان يک صنعت مولد سرمايه و اشتغالزا نام مي برند و توجه خاصي به اين صنعت دارند لذا معتقدند توسعه صحيح گردشگري به لحاظ اقتصادي موجب افزايش ارز آوري مي شود. توسعه صنعت گردشگري در هر كشور نشان از ثبات امنيت ملي در آن كشور است و نيز زماني گردشگري در كشور رونق مي يابد كه توجه دولت آن براي تأمين امنيت گردشگران بيشتر شده باشد. در حال حاضر در كشور ما لزوم توجه به توسعه و تامين امنيت در اين صنعت بيش از پيش احساس مي شود. صنعت گردشگري و مقوله امنيت ارتباط تنگاتنگي با يکديگر دارند، در اين ميان نقش نيروي انتظامي به عنوان متولي امر تامين و توسعه امنيت بيشتر از ساير نهادها است. به همين منظور تأثير اقدامات کنترلي پليس انتظامي قزوين در جذب گردشگران در سال 1391در چهار محل مهم گردشگري استان قزوين مورد بررسي قرار گرفت.

فصل دوم: مباني نظري و پژوهشي(ادبيات تحقيق)
2-1)مقدمه:
با توجه به حجم بالاي مسافران در سال هاي اخير، گردشگري و جهانگردي توانسته است خود را به عنوان يكي از بزرگترين صنايع در دنيا معرفي نمايد. به طوري كه درآمد حاصل از جهانگردي و گردشگردي به همراه حمل و نقل و مسافران در حدود 17 درصد كل صادرات دنيا را تشكيل ميدهد. بر مبناي آمار سازمان جهاني جهانگردي به ازاي هر گردشگر 890 دلار درآمد اقتصادي مستقيم و قابل محاسبه وجود داشته است، و در آمدهاي غير مستقيم از چرخش سرمايه گذاري در امر گردشگري به ازاي هر نفر 2500 دلار يعني مجموعاً 1750 ميليارد دلار برآورد شده است. رشد اين صنعت عظيم در دهه 1990 معادل 70 درصد برآورد شده است. از اين رو هر كشوري سعي دارد با برنامه ريزي، اتخاذ سياست هاي اقتصادي و برقراري روابط با همه كشورها، گسترش امنيت داخلي و بين المللي و ايجاد زمينه هاي اقتصادي و فرهنگي درسطح ملي جريان سرمايه گذاري را به سوي خود هدايت كند و سهم هر چه بيشتري از اين حجم عظيم مالي و چرخه عظيمتر اقتصادي غير مستقيم آن را به خود اختصاص دهد و براي مردم خود تنوع و اشتغال و درآمد ايجاد كند (هزار جريبي، 1390: 124). از اينجاست كه رقابت صلح آميز توأم با طرح دوستي به همراه امنيت ملي – منطقه اي و بين المللي و حسن مراودات سياسي با همه دوال عالم بخصوص همسايگان شكل ميگيرد. چون بدون امنيت و سياست مبتني بر دوستي و صلح با همه عالم، امكان پذيرش گردشگر و داشتن بهره و سهمي از اين سرمايه و گردش پول محدود خواهد شد. از اينجاست كه گسترش گردشگري را نه تنها بايد موجب رونق اقتصادي بلكه بايد موجب گسترش روابط بين المللي، همزيستي مسالمت آميز، استحكام دوستي ها و گسترش صلح و امنيت جهاني دانست. در اين قسمت به کليه سوابق و پيشينه هاي ادبي و نظري مرتبط با تحقيق پرداخته خواهد شد (هزار جريبي، 1390: 124).
2-2) مباني نظري
در اين قسمت به مفاهيم امنيت، رويكردهاي موجود در حوزه احساس امنيت، گردشگري و عوامل مؤثر بر آن پرداخته ميشود.
2-2-1) مفاهيم امنيت
امنيت يكي از موضوعاتي است كه ذهن بشر را در اعصار مختلف به نوعي به خود مشغول داشته و موجبات نگراني انسان را فراهم آورده، اما پيوندهاي چند جانبه اين مفهوم با مسائل حوزه اقتصاد، سياست و فرهنگ اجتماعي، عملاً توجيه و تفسير و درك و شناخت اين واژه را دشوارتر ساخته، بطوريكه مرز و تعريف قابل قبول همگاني براي آن، كار چندان ساده اي نبوده و نيست. براي مثال، مفهوم امنيت شغلي در مقابل امنيت شخصي يا امنيت داخلي در برابر امنيت بين المللي، ظاهراً مي تواند در يك رديف و راستا قرار گيرد، حال آنكه چنين نيست و هر يك از آنها حوزه ي خاصي از قلمرو و علوم انساني را به خود اختصاص داده است. به عبارت ديگر علم اقتصاد از يك سو، روابط بين المللي از سوي ديگر و علوم سياسي نيز در مقابل آنها صف آرايي كرده اند تا امكان درك صحيح از مفهوم امنيت را براي انسان مدرن مجهز به آخرين تكنولوژي فراهم آورد. امروزه دستاوردهاي دانش و تكنولوژي، بحران امنيت را چنان گسترش داده كه ضرورتاً ذهن بشر بيش از گذشته در جهت شناخت وضعيت حال و آينده مهيا شده است و از جمله برنامه توسعه ملل متحد1، محور توسعه را در سال ???? بر انسان متكي ساخته و لزوم انتقال از “امنيت هسته اي” به “امنيت انساني” را مورد توجه قرار داده است و صاحبنظران نيز انسان متفكر و مستعد براي نوآوري را بعنوان با ارزش ترين سرمايه جوامع انساني شناسايي و معرفي مي كند، ضمن آنكه بر روابط بين آزادي، امنيت و توسعه، نظريات انديشمندان چون لاك و جان استوارت ميل را به خاطر مي آورد كه بايد محدوده معيني براي حداقل از آزادي شخصي وجود داشته باشد كه به هيچ قيمتي مورد تجاوز و تعرض ديگران قرار نگيرد و اين محدوده معين همان حداقل امنيتي است كه انسان بر مبنا و بستر آن، زمينه ها و الزامات ارائه تفكرات خلاق خود را پايه گذاري مي كند. (مهديخاني، ????؛ 67).
از ديدگاه جامعه شناسي احساس امنيت در واقع يك توليد اجتماعي است يعني همه نهادهاي اجتماعي در شكل گيري آن نقش ايفاء مي كنند. با اين ديد طبيعتاً همه اركان جامعه از جمله مردم- حاكميت- پليس و …در توليد و ارتقاي سطح آن نقش كليدي و لاينفك دارند. احساس امنيت حالتي است كه آحاد جامعه هراس و بيمي نسبت به حقوق و آزادي هاي مشروع خود نداشته و به هيچ وجه حقوق آنان به مخاطره نيفتد. احساس امنيت در يك جامعه به احساس رواني شهروندان به ميزان وجود يا عدم وجود جرم و شرايط جرم خيز در آن جامعه باز مي گردد و هر مقدار فراواني جرم و شرايط جرم خيز بالاتر باشد احساس امنيت شهروندان پائين تر است (بيات، 1389: 12).
پير بورديو به رابطه بين ساختارهاي عيني (امنيت) و ساختارها يا پديده هاي ذهني (احساس امنيت ) تأكيد كرده و اعتقاد دارد از يكسو ساختارهاي عيني قرار مي گيرند كه مبناي صورت هاي ذهني را تشكيل مي دهند و الزام هاي ساختاري را كه بر كنش هاي متقابل وارد مي شوند تعيين مي كنند و از سوي د يگر اگر كسي خواسته باشد تلاش هاي روزانه فردي و جمعي را كه درجهت تغيير يا حفظ اين ساختارهاي عمل مي كنند بررسي كند بايد اين صورت هاي ذهني را در نظر گيرد. ارزيابي ذهني افراد به عنوان كنش گران در تصميم گيري و شكل دهد الگوهاي عملي رفتاري درجامعه نقش بنيادي ايفا مي نمايد. بنابراين، بررسي و تبيين ابعاد و زواياي احساس امنيت و متغيرهاي تأثيرگذار بر آن در فضاي اجتماعي ضرورت غير قابل انكار پيدا مي كند. علاوه بر ارزيابي ذهني كنش گران از منظر ديگر كه به توسعه اجتماعي مربوط مي شود رشد و شكوفايي اجتماعي درگروه ايجاد، حفظ و باز توليد امنيت و احساس آن در جامعه مي باشد. رشد جامعه و خود شكوفايي آن متكي بر سرمايه هاي انساني مادي- اجتماعي شهروندان است و اين سرمايه ها جهت توسعه نيازمند امنيت، ايمني و احساس امنيت است (بيات، 1389: 18).
2-3)بررسي رويكردهاي موجود در حوزه احساس امنيت:
2-3-1) رويكرد سنتي
اين رويكرد با پس زمينه تمركز بر قدرت سخت افزاري از يك سو و مقابله با تهديدات دشمنان خارجي از سوي ديگر، نقش و جايگاه جامعه (افراد) را به پايين ترين حد آن نازل مي كند. از اين رو زمينه بالقوه براي احساس ناامني ايجاد مي گردد (هزار جريبي، 1389: 143-121).
2-3-2) رويكرد اجتماعي:
در مقابل ديدگاه فوق از نيمه دوم قرن بيستم اين رويكرد با تمركز بر بسترهاي دروني و اجتماعي امنيت هرگونه تفكيك بين جامعه و دولت (قدرت) را عامل ناامني و احساس آن براي مردم بود، نفي كرده و برعكس اعتقاد دارد كه در شرايط مناسبات دو سويه بين دولت و مردم است كه امنيت توليد و مبناي توسعه همه جانبه و پايدار قرار مي گيرد. در اين رويكرد همه افراد جامعه به تناسب در توليد امنيت نقش دارند و مبناي آن هم رضايت مندي افرا جامعه است. بخش ديگر از نظريه پردازان امنيت را از منظر فلسفي- سياسي نگريسته و جامعه را زماني داراي امنيت قلمداد كرده اند كه در آن از يكسو حاكمان از ميان طبقه برگزيده جامعه انتخاب مي شوند و از سوي ديگر رفاه عمومي و تناسب قواي دروني فردي و درون جامعه مبناي مناسبات اجتماعي قرار ميگيرد. از اين رو امنيت عيني و امنيت ذهني (احساس امنيت) در جامعه پايدار مي گردد (هزار جريبي، 1389: 143-121).
2-4) مرور ادبيات و نظريه ها:
2-4-1) كاركردگرايي
با تأكيد بر توافق حاكم بر روابط اجتماعي در نظام اجتماعي وجود امنيت را در سايه هماهنگي ساختاري و يكپارچگي و انسجام اجتماعي قابل تحقق مي بيند كليت نظام اجتماعي منسجم از اعضايي است كه هر جزء و كل براي نظام داراي كاركردي است و اين هماهنگي و انسجام كاركردي امنيت اجتماعي را براي جامعه به ارمغان مي آورد (هزار جريبي، 1389: 143-121)..
2-4-2)كنش متقابل نمادي
امنيت را با تفسير ذهني(احساس امنيت) افراد از شرايط حاكم بر جامعه كه از يك سو بر رفتار افراد چارچوب مشخص سازد و از سوي ديگر به نوعي تحت تأثير كنش افراد برساخته مي شود، بنا مي سازد. در اين تعامل متقابل است كه بنيان هاي نظم و امنيت كه بر رفتار اجتماعي افراد استوار است ساخته و تداوم پيدا مي كند. در اين ديدگاه احساس امنيت تبيين مي شود (هزار جريبي، 1389؛ 143-121).
2-4-3) روش شناسي مردمي
اين مكتب براي مقررات در زندگي روزمره اهميت زيادي قائل است و نظم و امنيت اجتماعي را در سايه پيروي مردم از مقررات روزمره بين آنها قابل تبيين مي داند. اين ديدگاه نظم و امنيت را با تأكيد بر اهميت محوري زبان و سخن درك مي كند. (بيات، 1388 : 15-10)
اسلام امنيت اجتماعي را در تمامي ابعاد آن مطرح مي كند، به طوري كه امنيت اجتماعي در آن بر اساس حفظ و مال و آبرو و حيثيت افراد جامعه استوار است و در صورتي كه هر كدام از اين محورها خدشه دار شوند و كرامت انسان و عزت نفس و شخصيت او مورد لطمه قرار گيرد، امنيت اجتماعي متزلزل و پايه هاي آن سست خواهد شد. اُل ويور امنيت اجتماعي را به توانايي جامعه براي حفظ ويژگي هاي اساسي خود در برابر شرايط متحول و تهديدات واقعي يا احتمالي مربوط مي داند، به طور خاص اين نوع امنيت درباره حفظ شرايط قابل پذيرش داخلي براي تكامل الگوهاي سنتي، زبان، فرهنگ، مذهب، هويت ملي و رسوم است. ويور گروه هاي ملي، قومي و مذهبي را تنها مخاطبان امنيت اجتماعي مي داند. چرا كه آنها گروههاي بزرگي هستند كه بخشي از قلمرو يك دولت- ملت را اشغال کرده اند. (نويد نيا، 2009 :8)
نگاهي اجمالي به تعاريف فوق و ده ها تعريف ديگر كه از امنيت ارايه شده است، ما را متوجه اين نكته مي كند كه امنيت مفهومي است چند لايه و چند سطحي كه به سادگي نمي توان به تعريفي يكدست از آن دست يافت. البته اين تنوع تعاريف و پيچيدگي در سطوح تحليلي آن به معناي پراكندگي و نداشتن قدر مشترك نيست (هزار جريبي و صفري شالي،2010: 12)
2-4-4) گردشگري
2-4-4-1) اهميت گردشگري
به طور كلي صنعت گردشگري از دو جهت داراي اهميت است: اولاً موجب آشنايي مردم با ديگر فرهنگها، نژادها، اقوام، سرزمين ها، گويش ها و … مي شود و ثانياً از نظر اقتصادي يكي از منابع مهم درآمد و ارز و نيز ايجاد اشتغال محسوب مي شود كه امروزه جنبه اقتصادي آن بيشتر مورد توجه قرار گرفت است. گردشگري در بسياري از كشورهاي بزرگ و كوچك جهان، از بزرگ ترين و سودآورترين صنايع آن كشورها است. آمار نشان مي دهد 11 درصد نيروي كار در كشورهاي توسعه يافته در بخش توريسيم فعال بوده و سالانه 30 تا 40 ميليارد دلار در آمد از اين راه نصيب اين كشورها مي شود. جهانگردي يكي از مطمئن ترين، پاك ترين و ارزان ترين منابع كسب درآمد ارزي است. (حسيني، 1386: 4)
آگاهان اقتصادي معتقدند گردشگري بخشي از مجموعه عظيم اقتصاد است كه در حد بسيار زيادي با رگه هاي فرهنگي گره خورده است. كشور ايران با پيشينه تمدني كهن و جاذبه هاي متنوع توريستي و موقعيت برجسته اقليمي، ضمن آنكه خواهان منافع اقتصادي ناشي از صنعت توريست از جمله اشتغالزايي و درآمد ارزي است، بر حفظ ارزشهاي متعالي و هويت فرهنگي و تمدني خود نيز تاكيد دارد كه در اين زمينه لازم است قدمهاي مهمي برداشته شود. طبق آخرين آمار موجود سال 82 ، سه ميليون نفر ايراني به خارج از كشور سفر كرده اند كه انگيزه عمده آنان تفريح و گذران اوقات فراغت بوده است. اين در حالي است كه در طي اين مدت تنها 700 هزار گردشگر به كشورايران وارد شده است. با اين رقم، ايران در حال حاضر تنها يك صدم درصد از سهم گردشگري جهان را در اختيار دارد. (جمشيدي،1382: 7)
2-4-4-2) عوامل موثر در گردشگري
گردشگري مقوله اي چند وجهي و چند بعدي است که با نهادها و با ساخت هاي مختلف اجتماعي در رابطه بوده و با مشاغل زيادي سر و کار دارد. در توسعه اين صنعت به دو مولفه سخت افزاري و نرم افزاري توجه مي شود. در بعد سخت افزاري به تأسيسات و اماکن ضروري گردشگري، جاده ها فرودگاه ها و …
و در بعد نرم افزاري به عوامل انساني و متخصصين گردشگري و عوامل ايمني و اطمينان خاطر توجه مي شود. امروزه پرداختن به بعد نرم افزاري اين مقوله با توجه به شرايط دنياي کنوني اهميت به سزايي خواهد داشت که ما در اين جا هر دو عامل را به طور جداگانه بررسي مي کنيم. مولفه هاي نرم افزاري موثر در توسعه گردشگري همان گونه که بيان شد بعد نرم افزاري به عوامل انساني و عوامل ايمني و… مي پردازد. از بين اين عوامل امنيت مهم ترين مولفه نرم افزاري در توسعه صنعت گردشگري است. نکته با اهميت در اينجا اين است که احساس امنيت يا نا امني واقعي است يا کاذب. با توجه به تاثير متقابل توسعه گردشگري وامنيت و رشد چشمگير گردشگر در يک منطقه به وجود امنيت در يک منطقه پي مي بريم. متأسفانه به دو دليل شاهد کاهش اين احساس امنيت هم در ميان گردشگران و هم عموم مردم بوده ايم. يکي به دليل سوء تبليغات و شايعه پراکني ها و فضا سازي غير واقعي از وضعيت امنيت کشور و دليل دوم برخي فعاليت هاي نا کار آمد و مخرب وقیمت: تومان


پاسخ دهید