دانشکده اقتصاد، مديريت و علوم اداري
پروژه كارشناسي ارشد MBA
عنوان:
بررسي همسويي استراتژيک فناوري اطلاعات
و استراتژي هاي کسب و کار سازمان
(مورد مطالعه : بانک ملي استان سمنان)
استاد راهنما:
دكتر داود فيض
پژوهشگر:
محمد مقصوديان
شهريور1393
کليه حقوق مادي و معنوي مترتب بر نتايج مطالعات، ابتکارات و نوآوريهاي ناشي از تحقيق موضوع اين پايان نامه متعلق به دانشگاه سمنان بوده و انتشار يا استفاده از آن بدون مجوز دانشگاه سمنان پيگرد قانوني دارد.

*** تعهد نامه ***
اينجانب محمد مقصوديان دانشجوي کارشناسي ارشد رشته مديريت MBA گرايش استراتژي دانشگاه سمنان، دانشکده اقتصاد، مديريت و علوم اداري تعهد مينمايم که محتواي اين پايان نامه نتيجه تلاش و تحقيقات خود بوده و از هيچ منبعي کپي برداري نشده و به پايان رسانيدن آن نتيجه تلاش و مطالعات مستمر اينجانب و راهنمايي و مشاوره اساتيد محترم بوده است. در صورت اثبات خلاف مندرجات فوق، به تشخيص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررات حاکم (قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار صوتي، ضوابط و مقررات آموزشي، پژوهشي و انضباطي …) با اينجانب رفتار خواهد شد و حق هرگونه اعتراض در خصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخيص و تعيين تخلف و مجازات را از خويش سلب مينمايم. در ضمن، مسئوليت هرگونه پاسخگويي به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و مراجع ذيصلاح (اعم از اداري و قضايي) به عهده اينجانب خواهد بود و دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.
امضاء
محمد مقصوديان
31/5/1393
تقديم به همسرم….
که در اين راه صبورانه ياري ام کرد
تشکر و قدرداني
سپاس خداي را که توفيق کسب دانش و معرفت را به ما عطا فرمود. بر خود لازم مي دانم از تمامي بزرگواراني که در طول دوران زندگي ام از محضرشان کسب فيض کرده ام قدرداني نموده و مراتب ارادت خود را ابراز نمايم.
از استاد گرانقدر جناب آقاي دکتر داود فيض که راهنمايي اينجانب را در انجام اين پژوهش بر عهده داشته اند نهايت تشکر و سپاسگزاري را دارم.
ازاستاد گرانقدر سرکار خانم دکتر لاله جمشيدي به خاطر تمامي زحمات و راهنمايي هاي بي دريغشان کمال تشکر را دارم.
از مديران توانمند بانک ملي استان سمنان ، وهمچنين مدير دايره آموزش خانم نور که در توزيع و جمع آوري پرسشنامه ها وتکميل اين پروژه مرا ياري نمودند بي نهايت سپاسگزارم.
چکيده:
همسويي استراتژي فناوري اطلاعات با استراتژي کسب و کار به عنوان مهم‌ترين بحث پيش روي مديران فناوري اطلاعات و کسب و کار مطرح مي‌باشد.هدف کلي اين پژوهش، بررسي همسويي استراتژيک فناوري اطلاعات در بانک ملي استان سمنان مي‌باشد.روش تحقيق اين پژوهش توصيفي – کاربردي است و براي گردآوري اطلاعات از دو روش مطالعات کتابخانه‌اي و مطالعات ميداني استفاده شده است. در اين پژوهش از پرسشنامه استاندارد تعيين همسويي پاپ استفاده و اعتبار پرسشنامه از طريق آزمون آلفاي کرونباخ تائيد شد. جامعه آماري پژوهش شامل 400نفر پرسنل بانک ملي استان که با روش نمونه‌گيري طبقاتي با تخصيص متناسب ،تعداد نمونه‌ها از طريق‌ فرمول كوكران196نفر تعيين و بصورت تصادفي به آنها مراجعه ‌گرديده است نتايج نشان مي‌دهد که با احتمال 95 درصد اطمينان، زيرساختهاي سازمان، زير ساخت‌هاي فناوري اطلاعات و استراتژيهاي سازمان در بانک ملي استان سمنان به درستي تعريف شده است. ليکن نتايج نشان مي‌دهد که استراتژي فناوري اطلاعات در بانک به درستي تعريف نشده است .استراتژي‌هاي سازمان با زير ساخت‌هاي سازمان تناسب دارند و ميزان اين تناسب متوسط رو به پايين مي‌باشد.همچنين زيرساخت هاي فناوري اطلاعات با استراتژي هاي فناوري اطلاعات تناسب دارد ولي اين تناسب در سطح بسيار پاييني مي‌باشد و بالاخره استراتژي هاي سازمان با استراتژي‌هاي فناوري اطلاعات يکپارچه هستند.
واژه هاي کليدي : استراتژي و زير ساخت سازمان، استراتژي و زير ساخت فناوري اطلاعات، همسويي استراتژيک
فهرست مطالب
فصل اول : کليات تحقيق
1-1) مقدمه2
1-2)عنوان تحقيق3
1-3 ) بيان مسأله3
1-4) ضرورت و اهميت تحقيق5
1-5) اهداف تحقيق7
1-6) سوالات تحقيق8
1-7) فرضيه هاي تحقيق8
1-8) قلمرو تحقيق9
1-9) تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها9
1-10) ساختار فصل هاي پروژه13
فصل دوم : ادبيات تحقيق
2-1) مقدمه15
2-2) رشد و تکامل سيستم هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات در سازمان ها 15
2 – 2- 1 ) سيستم هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات17
2 – 2- 2) دوره سيستم هاي اطلاعات استراتژيک18
2 – 2- 3 ) استفاده استراتژيک از فناوري اطلاعات19
2-2-3-1) عوامل موفقيت در سيستم هاي اطلاعات استراتژيک19
2-2-3-2) نتايج مديريتي 21
2 – 2- 4 ) استراتژي فناوري اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي به چه معناست؟26
2 – 2- 5) چرا به استراتژي فناوري اطلاعات وسيستم هاي اطلاعاتي نياز است؟28
2-3) همسويي29
2 – 3- 1) تعريف همسويي29
2 – 3- 2) فوايد همسويي30
2 – 3- 3) نظريات مخالف همسويي33
2 – 3- 4) مشکلات دستيابي به همسويي34
2 – 3- 5) چگونه مي توان به همسويي دست يافت؟35
2 – 3- 6) بعد از دستيابي به همسويي38
2-4) مدل هاي همسويي40
2 – 4- 1) مدلي مفهومي براي همسويي استراتژيک41
2 – 4- 2) استراتژي همسويي فناوري اطلاعات42
2 – 4- 3) مدل همسوييC443
2 – 4- 4) مدل کلارک45
2 – 4- 5) مدل همسويي بيتام 47
2-4-5-1) مراحل رفع عدم همسويي 48
2-4-5-2) روش همسويي بيتام49
2 – 4- 6) مدل سنجش بلوغ همسويي استراتژيک49
2 – 4- 7) مدل همسويي استراتژيک51
2-4-7-1) استراتژي کسب و کار 52
2-4-7-2) ساختار سازماني 52
2-4-7-3) استراتژي فناوري اطلاعات 53
2-4-7-4) زير ساخت هاي فناوري اطلاعات 54
2-4-7-5) ارتباطات 55
2-4-7-6) ديدگاه هاي مدل همسويي استراتژيک55
2-4-7-6- 1)ديدگاه اجراي استراتژي 60
2-4-7-7) مفاهيم مديريتي 61
2 – 4- 8) مقايسه مدل هاي همسويي62
2-5) چارچوب نظري تحقيق64
2-6) مروري بر مطالعات گذشته65
2 – 6- 1) مطالعات داخلي66
2 – 6- 2) مطالعات خارجي67
2-7) جمع بندي69
فصل سوم : روش تحقيق
3-1) مقدمه71
3-2) روش انجام تحقيق71
3-3) جامعه آماري72
3-4) نمونه آماري72
3 – 4- 1) روش نمونه گيري73
3-5) روش و ابزار جمع آوري اطلاعات 74
3-6) مقياس هاي اندازه گيري75
3-7) روايي و پايايي ابزار اندازه گيري76
3 – 7- 1) پايايي76
3 – 7- 2) روايي77
3-8) روش تجزيه و تحليل داده ها81
3-9) جمع بندي82
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
4-1) مقدمه84
4-2) آمار توصيفي85
4 – 2- 1)پست سازماني پاسخگويان85
4 – 2- 2)وضعيت تحصيلي پاسخگويان86
4 – 2- 3)رشته تحصيلي پاسخگويان87
4 – 2- 4)وضيعت سابقه کار پاسخگويان88
4 – 2- 5)ميزان آشنايي با فناوري پاسخگويان89
4-3) آمار استنباطي89
4 – 3- 1) آزمون نرمال بودن متغير هاي پژوهش89
4 – 3- 2) آزمون فرضيات90
4-3-2-1) همبستگي بين متغيرهاي پژوهش90
4-3-2-2) بررسي وضعيت متغيرهاي پژوهش96
4-3-2-3) معادلات ساختاري99
4-4) جمع بندي118
فصل پنجم : نتيجهگيري و پيشنهادات
5-1) مقدمه120
5-2) يافته هاي پژوهش120
5 – 2- 1)ويژگي هاي جمعيت شناختي120
5 – 2- 2) نتايج فرضيات تحقيق121
5-3) بحث و نتيجه گيري124
5-4) ارائه پيشنهادات کاربردي129
5-5) محدوديت هاي تحقيق132
5-6) پيشنهادات براي تحقيقات آتي133
5-7) جمع بندي134
منابع
1 )منابع فارسي136
2 )منابع لاتين138
پيوست
1) پرسشنامه تحقيق143
2)خروجي هاي رايانه اي تحقيق148
فهرست جدول ها
جدول ‏2-1) ديدگاه هاي همسويي استراتژيک57
جدول ‏2-2) مقايسه مدل هاي همسويي62
جدول ‏3-1) نحوه محاسبه حجم نمونه از طريق کوکران73
جدول ‏3-2) تعداد گويه‌هاي مربوط به هر متغير در پرسشنامه75
جدول ‏3-3) پايايي بخش هاي متفاوت پرسشنامه پيش آزمون بر اساس روش آلفاي كرونباخ77
جدول ‏3-4) ضريب همبستگي محاسبه شده رتبه‌اي اسپيرمن دو نفر كارشناس خبره79
جدول ‏4-1) وضعيت پست سازماني پاسخ دهندگان85
جدول ‏4-2) وضعيت تحصيلي پاسخ دهندگان86
جدول ‏4-3) رشته تحصيلي پاسخ دهندگان87
جدول ‏4-4) وضعيت سابقه کار پاسخ دهندگان88
جدول ‏4-5) وضعيت ميزان آشنايي با فن آوري پاسخ دهندگان89
جدول ‏4-6) نتايج آزمون کلموگروف اسميرنوف90
جدول ‏4-7) توصيف شاخصهاي آماري زير ساخت فناوري اطلاعات وزير ساخت هاي سازمان91
جدول ‏4-8) توصيف شاخصهاي آماري زير ساخت هاي فناوري اطلاعات و استراتژي فناوري اطلاعات93
جدول ‏4-9) توصيف شاخصهاي آماري استراتژيهاي فناوري اطلاعات و استراتژيهاي سازمان94
جدول ‏4-10) توصيف شاخصهاي آماري استراتژي هاي سازمان و زير ساخت هاي سازمان95
جدول ‏4-11) خلاصه امار هاي توصيفي 4 متغير97
جدول ‏4-12) آزمون فرضيه برابري ميانگين يک جامعه97
جدول ‏4-13) شاخص‌هاي توصيفي آماري متغيرهاي پرسشنامه102
جدول ‏4-14) ضريب همبستگي بين عوامل103
جدول ‏4-15) نام و شرح متغيرهاي استفاده شده در مدل106
جدول ‏4-16) آماره KMO و نتايج آزمون كرويت – بارتلت107
جدول ‏4-17) نتايج کليت مدل مورد آزمون107
جدول ‏4-18) نتايج بررسي روايي مدل و شاخص هاي برازش108
جدول ‏4-19) نتايج برازش مدل اصلاح شده111
جدول ‏4-20) تاييد / عدم تائيد رابطه بين متغيرها و برآوردهاي استاندارد حداکثر درستنمايي براي مدل112
جدول ‏4-21) وزن رگرسيوني استاندارد شده بين متغيرها براي مدل نظري تحقيق115
جدول ‏4-22) خلاصه نتايج همبستگي بين متغيرها117
جدول ‏4-23) خلاصه تعريف درست/ نادرست متغيرها118
جدول ‏5-1) بررس راهکار هاي تاثير ناحيه زيرساخت فناوري اطلاعات بر استراتژي فناوري اطلاعات130
فهرست اشکال
شکل ‏2-1) رابطه ي بين کسب وکار ، سيستم هاي پردازش داده ،ي اطلاعات مديريت و استراتژيک22
شکل ‏2-2) رابطه ي بين کسب و کار ، استراتژي سيستم هاي اطلاعاتي و استراتژي فناوري اطلاعات25
شکل ‏2-3) اثر بخشي فاکتورهاي همسويي بر کارايي فناوري اطلاعات32
شکل ‏2-4) مدل مفهومي همسويي استراتژيک41
شکل ‏2-5) مفهوم استراتژي همسويي فناوري اطلاعات42
شکل ‏2-6) مدل همسويي C445
شکل ‏2-7) پنج نيروي موثر بر اهداف استراتژيک سازمان46
شکل ‏2-8) مدل همسويي فناوري اطلاعات و کسب و کار47
شکل ‏2-9) پنج سطح مدل بلوغ همسويي استراتژيک50
شکل ‏2-10) مدل همسويي استراتژيک51
شکل ‏2-11) ديدگاه اجراي استراتژي61
شکل ‏2-12) مدل مفهومي تحقيق 64
شکل ‏4-1) : نمايش مراحل اساسي تحليل 100
شکل ‏5-1) ديدگاه نهايي همسويي براي بانک ملي زير ساخت و استراتژي فناوري اطلاعات126
فهرست نمودارها
نمودار ‏4-1) وضعيت پست سازماني پاسخ دهندگان85
نمودار ‏4-2) وضعيت تحصيلي پاسخ دهندگان86
نمودار ‏4-3) رشته تحصيلي پاسخ دهندگان87
نمودار ‏4-4) وضعيت سابقه کار پاسخ دهندگان88
نمودار ‏4-5) وضعيت ميزان آشنايي با فن آوري پاسخ دهندگان89
نمودار ‏4-6) توصيف شاخصهاي آماري زير ساخت فناوري اطلاعات91
نمودار ‏4-7) توصيف شاخصهاي آماري زير ساخت هاي سازمان92
نمودار ‏4-8) :مدل نظري تحقيق به روش معادلات ساختاري105
نمودار ‏4-9) تخمين ضرايب استاندارد معادلات ساختاري105
نمودار ‏4-10) مدل نهايي اصلاح شده110
نمودار ‏4-11) وزن شاخص ها در مدل نهايي114
نمودار ‏4-12) وزن شاخص ها استاندارد در مدل نهايي116
علائم و اختصارات
Massachusetts Institute off TechnologyMIT
Business IT Alignment MethodologyBITAM
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling AdequacyKMO
Confirmatory Factor AnalysisCFA
Structural Equation ModelSEM
General Leaner ModelGLM
Analysis of Moment StructuresAMOS
Maximum LikelihoodML
فصل اول
کليات تحقيق
1-1- مقدمه
در يک سازمان چنانچه مديران اجرايي نيازهاي اطلاعاتي خود را ندانند مديران بازرگاني از توانايي هاي فناوري اطلاعات خود بي خبر باشند، پرسنل درگير با فناوري اطلاعات سازمان هيچ گونه شناخت و ديدي از کسب و کار سازمان نداشته باشند، کل سازمان و بخش هاي اطلاعاتي آن سازمان به طور کاملا مجزا از يک ديگر فعاليت نمايند و نياز هاي يکديگر را نشناسند و… ، باعث خواهد شد تا بازدهي سرمايه گذاري سازمان در فناوري اطلاعات و همچنين کسب و کار مربوطه بسيار پايين و کم باشد، چرا که اساسا سيستم هاي اطلاعاتي ايجاد شده و فناوري به کار گرفته شده نمي تواند گامي در جهت رفع نيازها و مشکلات سازمان بردارد و خود باعث ايجاد هزينه هاي سربار مي شود(علي پور پيجاني، 1389 ه ش،37). ميزان همسويي بين اين دو مقوله (کسب و کار و فناوري اطلاعات) را در دو بعد استراتژيک و ساختاري، ميتوان بررسي و ارزيابي نمود(براون، شارون،1994،69). اين ارزيابي به اين معني است که مي توان با بررسي ميزان همسويي استراتژي فناوري اطلاعات سازمان با کسب و کار آن سازمان و همچنين همسويي ساختاري اين دو موضوع به بررسي ميزان همسويي فناوري اطلاعات و کسب و کار سازمان پي برد.
در کشور ما در سال هاي اوليه دهه 1380( ه ش)، دولت، با تعريف و راه اندازي طرح تکفا، تلاشي جهت حضوري برجسته و رسمي درصحنه فناوري اطلاعات کشور به انجام رساند، اين حمايت باعث بکارگيري و به نوعي پيشرفت فناوري در سازمان ها و دستگاه هاي دولتي شد.
با وجود نياز به اجراي چنين بررسي هايي در سازمان ها و مخصوصا در سازمان هاي دولتي، تا کنون تحقيقات اندکي در مورد همسويي در دستگاه ها اجرا شده است. در بررسي دلايل اين کمبود، مي توان به عامل مهم جواني صنعت فناوري اطلاعات در کشور اشاره کرد.
در اين فصل پژوهشگر به طور خلاصه و با توجه به موضوع پژوهش، به بيان مسأله اصلي پژوهش و اهميت و ضرورت پژوهش و همچنين به تعريف متغيرها، فرضيات و اهداف
مي پردازد.
1-2- عنوان تحقيق
بررسي همسويي استراتژيک فناوري اطلاعات واستراتژي هاي کسب و کار سازمان (مورد مطالعه : بانک ملي استان سمنان)
1-3- بيان مسأله
در دهه ي اخير بحث همسويي فناوري اطالاعات و اهداف سازماني بيشترين دغدغه بوده است ، که توسط مديران کسب و کار وسيستم هاي اطالاعاتي گزارش شده است.طبق نظر چان1(2007) “همسويي استراتژيک سيستم هاي اطالاعاتي، يکي از ده چالشي مي باشد که مديران فناوري اطلاعات با آن مواجه هستند” بنابراين، همسويي يک مفهوم مبهمي است که درک و اندازه گيري آن مشکل ميباشد.همسويي، بررسي همساني استراتژي ها و ساختارهاي سازماني و استراتژي ها و ساختارهاي فناوري اطلاعات با تمرکز بر روي مسائلي چون تناسب يا عدم تناسب جايگاه فناوري اطلاعات در سازمان، چگونگي و روابط موجود براي گزارش دهي در ساختار واحد فناوري اطلاعات، تمرکز يا عدم تمرکز خدمات فناوري اطلاعات و درک متقابل فناوري اطلاعات از کسب و کار و بالعکس است.بررسي ميزان همسويي سيستم هاي اطلاعاتي و تکنولوژي اطلاعات با کسب و کار سازمان در جهت شناسايي نقاط ضعف و قوت سازمان و ارائه ي راه حل ها و پيشنهادهاي مناسب در فرايند همسويي جهت افزايش کارايي سرمايه گزاري سازمان در بخش فناوري اطلاعات انجام ميشود. اغلب سازمان ها تشخيص داده اند که مسئله اصلي آن ها داشتن استراتژي کسب و کار مناسب يا معماري سيستم هاي اطلاعاتي سطح بالا نيست، بلکه اين دو بايد به گونه اي با يکديگر تلفيق و تعريف شوند که اطمينان لازم را جهت حضور رقابتي در بازار امروزي فراهم
کند ، باوجود اينکه سازمان ها به اهميت همسويي استراتژي کسب و کار و فناوري اطلاعات پي برده اند، به نظر آن ها تحت کنترل درآوردن قابليت هاي فناوري اطلاعات در جهت کسب منافع بلند مدت سخت يا غير ممکن ميباشد.اگرچه فناوري اطلاعات قدرت بکارگيري در همه ي صنايع و بازارها را دارد.(لوفتمن و برير 2،1999،13)
مقاومت سازماني و ارائه اطلاعات ناصحيح و حتي ساختگي، عدم احساس نياز به لزوم انجام پژوهش ها و تحقيقات در حوزه ي فناوري اطلاعات توسط سازمان، داشتن ماموريت صرفا بصورت گفتاري و نوشتاري، انجام کارهاي خارج از حوزه ي وظايف استاندارد و اهداف سازمان باعث ايجاد ابهاماتي براي تهيه اطلاعات صحيح و قابل اطمينان براي واحد فناوري اطلاعات ميشود که درنتيجه واحد فناوري اطلاعات نمي تواند به درستي پشتيبان کسب و کار و استراتژي هاي آن باشد.
مراکز علمي نيز به موضوع همسويي توجه لازم را داشته اند. کينگ3(1978)، ديويد و السون4(1985)، هندرسون و نکاترامن(1992)، ريچ و بنبست5(2000) و… در تحقيقاتشان ابزارهاي لازم جهت دستيابي به همسويي و تاثير آن بر خروجي سازمان را بررسي کرده اند، در اين تحقيق، محقق در پي آن است تا ضمن مطالعه ي کتابخانه اي وسيع و جامع همسويي استراتژيک فناوري اطلاعات و کسب و کار را مورد بررسي قرار دهد. در اين پژوهش متغيرهايي تحت عنوان “استراتژهاي سازمان6، استراتژي هاي فناوري اطلاعات7، زير ساختهاي سازمان8، و زير ساخت هاي فناوري اطلاعات9 ” در قالب يک مدل مورد بررسي قرار گرفت. که اين مدل بر گرفته از مدل همسويي استراتژيک فناوري اطلاعات و کسب و کار هندرسون و نکاترامن (1993) با تغييرات پيشنهادي استاد راهنما مي باشد،که دليل اصلي اين تغييرات کاهش تعداد متغير هاي پژوهش وکاهش دشواري و مشکلات انجام آن مي باشد. مسئله اصلي پژوهش اين است که آيا همسويي استراتژيک بين فناوري اطلاعات و سازمان وجود دارد يا نه؟
1-4-ضرورت و اهميت تحقيق
همسويي استراتژي فناوري اطلاعات با استراتژي کسب و کار به عنوان مهم ترين بحث پيش روي مديران فناوري اطلاعات و کسب و کار نه تنها در امريکا بلکه در اروپا و بخش هاي ديگر جهان مطرح ميباشد. اگر بازگشت سرمايه گذاري فناوري اطلاعات تابعي از همسويي استراتژيک باشد ، آنگاه هر اقدامي جهت افزايش ارزش تجاري فناوري اطلاعات در چارچوب ميزان همسويي فناوري اطلاعات با استراتژي سازمان مورد ملاحظه قرار مي گيرد.
(استراسمن101997،62) اين نکته را در اين بحث مورد توجه قرار داده است که اگر”نتيجه ي دستاوردهاي همه ي پروژه هاي نرم افزاري بطور مشخص با برنامه ها و الزامات بودجه اي سازمان مرتبط شوند، سرمايه گذاري نرم افزاري مي تواند به عنوان يک عامل در راستاي تغييرسازماني مطرح شده و از هزينه هاي مجزا و جزيره اي اجتناب شود.”
براساس اين بحث سازمان هايي که براهداف فناوري اطلاعات تمرکز بيشتري دارند، همسويي استراتژيک بالاتري را در سازمان خود تشخيص داده اند.
(کي بورا،112000،45) مطرح کرد که سنجش دقيق همسويي استراتژيک به جهت پيچيدگي ها و عوامل متعدد تاثير گذار سازمان، دست نيافتني است که اين تبادلات سازماني بسيار پيچيده ميباشد، زيرا هم استراتژي و هم ساير سطوح عملياتي در مجموعه سازمان بر روي آن ها تاثير گذار ميباشد.
باتوجه به اين نکات، تعيين عوامل مختلف که سازمان ها بايد در نظر بگيرند، خود يک موضوعي است که محققين، وقت قابل توجهي را پيرامون آن صرف کرده اند و ما برآنيم که همسويي استراتژيک فناوري اطلاعات و کسب و کار را شناسايي و ارزيابي کنيم.
بسياري ازجنبه هاي همسويي کسب وکار و فناوري اطلاعات بررسي شده است. (چان و همکاران،1997،37) ميزان انطباق استراتژي هاي فناوري اطلاعات با استراتژي هاي کسب وکار را اندازه گيري کرده اند، برخي از محققين بر اهميت همسويي ساختاري تاکيد داشته و پيشنهاد دارند که ساختارهاي فناوري اطلاعات با ساختارهاي کسب و کار سازمان همسو باشد (برودبنت ويل،1994،19).
در حال حاضر سازمان هاي ايراني اقدام به سرمايه گذاري در بخش فناوري اطلاعات نموده اند. چنانچه بتوان با بکار گيري مدلي سرمايه گذاري هاي فوق را به گونه اي هدايت کرد که بيشترين بازدهي سرمايه و کارايي را به حاصل آورد ، کمک بسياري به سازمان ها در جهت پيشبرد و پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي خواهد شد. علاوه براين کسب و تجربه ي روشي براي استفاده عملي از مدل هاي بررسي همسويي و اشنايي با مشکلات موجود در تحقيق و پژوهش در سازمان هاي دولتي، گامي موثر در استفاده ي بهينه و مفيد از منابع موجود و قابل حصول در سازمان ها ميباشد.
طبق نظر (کلمن و پاپ12، 2006،96)، اگرچه مفهوم اصلي همسويي استراتژيک بيش از دو دهه قبل مطرح شده، اما تحقيق در اين حوزه همچنان براي مديران اجرايي شرکت ها و سازمان ها جهت دستيابي به همسويي استراتژيک فناوري اطلاعات و کسب وکار ارزشمند ميباشد.
شناسايي و مطالعه ي همسويي استراتژيک، فرايند هاي کليدي و عوامل سازماني مرتبط با آن مي تواند براي حوزه ي دانشگاهي و صنعت کشور مفيد باشد.
در اين پژوهش سعي شده است تا با ارائه يک مدل مفهومي مبتني مدل همسويي استراتژيک فناوري اطلاعات و کسب و کار هندرسون و نکاترامن (1993)، با تغييرات پيشنهادي استاد راهنما (حذف برخي از رابطه هاي غير ضروري) همسويي استراتژيک فناوري اطلاعات و سازمان مورد بررسي قرار گيرد.
1-5- اهداف تحقيق
1- بررسي وضعيت استراتژي هاي کسب و کار سازمان
2- بررسي وضعيت زير ساخت هاي سازمان
3- بررسي استراتژي هاي فناوري اطلاعات سازمان
4- بررسي وضعيت زير ساخت هاي فناوري اطلاعات
5- بررسي تناسب ميان استراتژي هاي کسب و کار با زير ساخت هاي سازمان
6- بررسي تناسب ميان استراتژي هاي فناوري اطلاعات با زير ساخت هاي فناوري اطلاعات
7- بررسي يکپارچگي کارکردي ميان استراتژي هاي کسب و کار با استراتژي هاي فناوري اطلاعات
8- بررسي يکپارچگي کارکردي ميان زير ساخت هاي سازمان با زير ساخت هاي فناوري اطلاعات
1-6- سوالات تحقيق
1- آيا استراتژي هاي کسب و کار در سازمان به درستي تعريف شده است؟
2- آيا زيرساخت هاي سازماني در سازمان به درستي تعريف شده است؟
3- آيا استراتژي هاي فناوري اطلاعات در سازمان به درستي تعريف شده است؟
4- آيا زير ساخت هاي فناوري اطلاعات در سازمان به درستي تعريف شده است؟
5- آيا بين استراتژي هاي کسب و کار و زير ساخت هاي سازمان تناسب وجود دارد؟
6- آيا بين استراتژي هاي فناوري اطلاعات و زير ساخت هاي فناوري اطلاعات تناسب وجود دارد؟
7- آيا استراتژي هاي کسب و کار با استراتژي هاي فناوري اطلاعات يکپارچه هستند؟
8- آيا زير ساخت هاي سازمان با زير ساخت هاي فناوري اطلاعات يکپارچه هستند؟
1-7- فرضيه هاي تحقيق
1- استراتژي هاي کسب و کار در سازمان به درستي تعريف شده.
2- زيرساخت هاي سازماني در سازمان به درستي تعريف شده.
3- استراتژي هاي فناوري اطلاعات در سازمان به درستي تعريف شده.
4- زير ساخت هاي فناوري اطلاعات در سازمان به درستي تعريف شده.
5- بين استراتژي هاي کسب و کار و زير ساخت هاي سازمان تناسب وجود دارد.
6- بين استراتژي هاي فناوري اطلاعات و زير ساخت هاي فناوري اطلاعات تناسب وجود دارد.
7- استراتژي هاي کسب و کار با استراتژي هاي فناوري اطلاعات يکپارچه هستند.
8- زير ساخت هاي سازمان با زير ساخت هاي فناوري اطلاعات يکپارچه هستند.
1-8- قلمرو تحقيق
1 -8-1- قلمرو زماني
از نظر زماني داده ها و اطلاعات اين پژوهش از پاييز سال 1392 تا شهريورماه سال 1393 جمع آوري شده است.
1-8-2- قلمرو مکاني
با توجه به موضوع تحقيق، قلمرو مکاني تحقيق شامل تمامي شعب بانک ملي در استان سمنان مي باشد.
1-8-3- قلمرو موضوعي تحقيق
از نظر قلمرو موضوعي اين تحقيق به بررسي همسويي استراتژيک فناوري اطلاعات و استراتژي هاي کسب و کار سازمان ميپردازد.
1-9- تعريف مفهومي و عملياتي متغير ها
1-9-1-استراتژي سازمان
1 -9-1-1-تعريف مفهومي
استراتژي وسيله ، مسير و روش نيل به اهداف مي باشد.(گلوک وجاچ،1375)
1-9-1-2-تعريف عملياتي
منظور از استراتژي سازمان در اين تحقيق بررسي سه مولفه دامنه کسب و کار(به نوع کسب و کاري که سازمان به آن مشغول است ،محصول و يا خدماتي که ارائه مي دهد) مزيت رقابتي( شامل موضوعات و محل هايي مي شود که شرکت در آن ها از لحاظ شاخص هاي قدرت آن موضوع يا محل، برتري دارد) و راهبري کسب و کار (که بر مالکيت تمرکز دارد، اين مولفه به خصوص در ايجاد همکاري تجاري و مشارکت با يکديگر موسسات تجاري، مقررات دولتي و اثرات آن ها و همچنين استراتژي هاي منابع خارجي متمرکز است)، مي باشد. وسازمان با دارا بودن اين استراتژيها در مسير دستيابي به اهداف موفق تر خواهد بود.
1-9-2-زير سا خت هاي سازمان
1 -9-2-1-تعريف مفهومي
تمامي ابزارها و فرايند هايي که بستر لازم براي پياده سازي و اجراي استراتژي هاي کسب و کار را فراهم مي کند و سازمان ها را قادر مي سازد که به اهداف خود دست يابند. (استراسمن131997،62)
1-9-2-2-تعريف عملياتي
منظور از زير ساخت هاي سازمان در اين پژوهش زير ساخت هاي سازمان شامل ساختار اداري (ساختار اختيارات، مسوليت ها و قوانين در سازمان، تعداد سطوح مديريت، چارت سازماني و ميزان تمرکز تصميم گيري و …) فرايند هاي اداري(که کسب و کار را پيش ميبرند)و مهارتهاي اداري که بر روي مديريت منابع انساني سازمان تاکيد دارد(آموزش،ايجاد فرهنگ جمعي سازماني، برون سپاري و..)، مي باشد.
1-9-3-استراتژي فناوري اطلاعات
1-9-3-1-تعريف مفهومي
مجموعه اي از چشم انداز ها، اهداف، خط مشي ها وبرنامه هاي صريح و ضمني راجع به عرضه و تقاضاي اطلاعات رسمي در يک سازمان با مجوز مديريت سازمان مي باشد که در راستاي پشتيباني از اهداف سازمان استفاده شده و سازمان را قادر مي سازد خود را با محيط تنظيم کند. (ريبرز ،1997،37)
1-9-3-2-تعريف عملياتي
منظور از استراتژي فناوري اطلاعات در اين پژوهش بررسي سه مولفه ي دامنه فناوري (مانند دامنه کسب و کار بر فناوري و کاربردهاي کليدي از آن تمرکز دارد که در امور کسب و کار مهم تر بوده و يا بايستي به کار گرفته شوند)، مزيت هاي سيستمي(اطلاعاتي در مورد مشتريان و خريداران شرکت (پايگاه هاي داده محصول/ مشتري)، قابليت دسترسي، قابليت اعتماد) و راهبري فناوري اطلاعات (تصميم به ساخت يا خريد، اولويت دهي برنامه هاي کاربردي و امکان رابطه ها و مشارکت با منابع خارجي در زمينه فناوري) مي باشد.
1-9-4-زير ساخت هاي فناوري اطلاعات
1-9-4-1-تعريف مفهومي
مجموعه اي از اجزاي سيستمهاي اطلاعاتي که متشکل از تجهيزات، کاربري هاي نرم افزار و خدمات که به وسيله سازمان ها استفاده مي شود و داده، اطلاعات و دانش را ارائه مي دهد.
(لوفتمن، لوييس و الدچ، 1993،15)
1-9-4-2-تعريف عملياتي
منظور از زير ساخت هاي فناوري اطلاعات در اين تحقيق سخت افزار، نرم افزار سيستمي، سيستم هاي مديريت پايگاه داده، سخت افزار و نرم افزار ارتباطات که با يکدگر معماري فناوري اطلاعات را تشکيل داده و همچنين شبکه هاي ارتباطي مي باشد که در قالب سه مولفه ساختار فناوري اطلاعات، فرآيندها و مهارت فناوري اطلاعات بررسي مي شوند.
1-9-5- همسويي
1-9-5-1-تعريف مفهومي
مفهوم همسويي با نام هاي بسياري اشاره شده است ، همسان سازي14 (پورتر ،1996،12)، يکپارچه سازي15 (وبل، برودبنت ،1998،15)، پل (سبيورا ،1997،144) ، هارموني (لوفتمن و ديگران ،1996،97)، هم جوشي16 (سمکزني، 2001،11و پيوند17(هندرسون، ونکارتمن ،1989، 23) نمونه هايي از اين نامگذاري هستند که در تمام موارد ، به ارتباط بين استراتژي هاي کسب و کار و فناوري اطلاعات اشاره دارند. همسويي يک جزء جدا از استراتژي بوده و ميزاني که استراتژي فناوري اطلاعات از استراتژي کسب و کار حمايت مي کند را نشان مي دهد. (اويسون و ديگران ،2004،111) .
1-9-5-2-تعريف عملياتي
منظور از واژه همسويي در اين تحقيق هم جهت و همسو سازي استراتژي، ساختار، تکنولوژي، مهارتهاي فردي و قواعد وفرآيندهاي مديريتي بخش فناوري اطلاعات سازمان با ساير بخشهاي سازمان مي باشد. (جان ،2001،169)
1-10- ساختار فصل هاي پروژه
فصل اول
اين فصل شامل کليات پژوهش است که در آن به مقدمه، بيان مسئله، اهميت و ضرورت موضوع، اهداف، سؤالات، فرضيه‌ها و … ‌پرداخته مي شود.
فصل دوم
اين فصل شامل مباني نظري پژوهش در مورد مفاهيم همسويي، فناوري اطلاعات و استراتژي هاي سازمان و همچنين شامل پيشينه تجربي پژوهش و ارائه مدل مفهومي پژوهش مي باشد.
فصل سوم
اين فصل شامل توضيحاتي درباره روش تحقيق است که در آن به جامعه آماري، تعيين حجم نمونه، روش نمونه گيري و روش‌هاي تجزيه و تحليل داده‌ها و … پرداخته مي‌شود.
فصل چهارم
در اين فصل به تجزيه و تحليل داده‌ها که توسط پرسشنامه جمع‌آوري شده است و همچنين آزمون فرضيه‌ها پرداخته مي‌شود.
فصل پنجم
شامل بحث و نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات بر اساس يافته‌هاي پژوهش ميباشد.
فصل دوم
مباني نظري تحقيق
2-1- مقدمه
امروزه اکثر سازمان ها در تمام بخش هاي صنعتي ، بازرگاني و دولتي اساسا بر سيستم هاي اطلاعاتي خود متکي هستند و فناوري اطلاعات به طور تفکيک ناپذيري با کسب و کار در هم آميخته است(رو کارت،1988،20). در صنايعي مثل ارتباطات، رسانه ها ، سرويس هاي تفريحي و مالي که محصول از قبل ديجيتالي شده و يا در حال ديجيتالي شدن است ، وجود و موفقيت يک سازمان عمدتا بر پايه ي کاربرد موثر فناوري اطلاعات متکي است. با پيدايش تجارت الکترونيک ، استفاده از فناوري، در حال تبديل شدن به راهي قابل قبول و کاملا پيش بيني شده در اداره ي کسب و کار مي باشد. در نتيجه به طور روز افزون، سازمان ها به فناوري، به عنوان ابزاري براي ايجاد فرايندهاي کسب و کار فرصت هاي جديد نگاه کرده و سعي در بالا بردن مزيت هاي رقابتي، خود دارند (ليدا چن ، 2010 ،). در اين فصل ابتدا مباني و مفهوم سيستم هاي اطلاعاتي و همسويي و سپس مدل هاي همسويي مورد بررسي قرار ميگيرد. و نهايتا چارچوب نظري تحقيق بيان مي شود.
2-2-رشد و تکامل سيستم هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات در سازمان ها
براي ايجاد سيستم هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات و استفاده ي استراتژيک از آن ها، درک چگونگي رشد و تکامل سيستم هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات در سازمان ها مهم است. بسياري از سازمان ها در اثر استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات، به موقعيت کنوني خود دست يافته اند. اين استفاده معمولا به خاطر تصميمات تاکتيکي صرف و کوتاه مدت بوده و سازمانها امروزه در پي ايجاد يک شيوه راهبردي تر براي ايجاد سيستم هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات مي باشند.
بي شک خيلي از سازمان ها مايل به بررسي دوباره ي سرمايه گذاري هايشان در زمينه فناوري اطلاعات در اين زمينه هستند. اما متاسفانه سيستم هاي قديمي اي دارند که از رويکرد غيراستراتژي سيستم هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات در گذشته ناشي شده است . اين باعث
مي شود که شروع کردن دوباره به سختي ممکن شود. بسياري از بانک ها و شرکت هاي بيمه هنوز متکي بر سيستم هايي هستند که بيش از30 سال قبل ايجاد شده اند و با توجه به حجم اطلاعات موجود، سيستم هاي جديدتر نيز براي آن ها به طور الزامي مورد نياز است و در صورتي که دانش ها و مهارت ها افزايش نيابد ، دليل مشخصي براي انتظار موفقيت بيشتر درآينده وجود ندارد. استفاده از تجربه ها، موفقيت و شکست هاي گذشته يکي از مهمترين ويژگي هاي مديريت استراتژيک مي باشد. بخش زيادي از آموخته ها در مورد قابليت هاي فناوري اطلاعات تجربي
مي باشد و سازمان ها از طريق مواجهه با چالش ها و حل کردن آن ها مي توانند چگونگي مديريت فناوري اطلاعات را فرا گيرند. ( اِرل ، 1996،60).
اما به نظر مي رسد که هيچ سازماني در معرض طيف گسترده ي تجارب فناوري اطلاعات قرار نگرفته و علاوه براين ، آن چه که تجربه شده هميشه نميتواند به طور عيني ارزشيابي شود. با توجه به اين مطلب، در اين قسمت به بررسي تکامل کلي فناوري اطلاعات در سازمان ها مي پردازيم که ميتواند به سازمان هاي ديگر در طراحي و پيشرفت کمک کرده و از آن براي مديريت آينده درس گرفت. اين تکامل در سازمان ها از چند ديدگاه با استفاده از انواع مدل ها ( که برخي از آن ها پيشرفت داشته اند) بررسي مي شود.
عوامل مهم و زيادي بر سرعت و کارايي پيشرفت در استفاده از فناوري اطلاعات و در بالا بردن مزيت هاي کسب و کار اثر مي گذارند. ارزش نسبي هريک از اين عوامل در طول زمان متفاوت بوده و در هر سازمان نسبت به ديگري فرق مي کند. (وارد ، پپارد ، 2002،171). بيشتر برآورد ها از رشد فناوري اطلاعات در سازمان ها بر يک و يا دو جنبه از رشد آن، مثلا: سازماني، کاربردي، مديريت فناوري، برنامه ريزي و … تمرکز دارد.
2- 2- 1- سيستم هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات
قبل از طرح هر نوع ديدگاه استراتژيک، مهم است که بدانيم تمايز روشني بين اصطلاح سيستم هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات وجود دارد. هرچند که اغلب اين دو اصطلاح به جاي يکديگر به کار برده مي شوند. تفکيک اين دو در صورتي که نياز به ايجاد ارتباطي با معني بين کسب و کار و سيستم هاي اطلاعاتي و تهيه يک استراتژي فناوري اطلاعات موفقيت آميز باشد، بسيار مفيد است . بايد به خاطر داشته باشيم که سيستم هاي اطلاعاتي در سازمان ها از مدت ها قبل از پيدايش فناوري اطلاعات وجود داشته و حتي امروزه تعداد زيادي از سيستم هاي اطلاعاتي، در سازمان هاي فاقد هرگونه فناوري وجود دارند .
فناوري اطلاعات به ويژه به “فناوري “، خصوصا در زمينه ي سخت افزار، نرم افزار و شبکه هاي کامپيوتري اشاره دارد.
فناوري، هم به صورت ادوات قابل مشاهده ( مثلا سرورها، روتر ها و کابل هاي شبکه) و هم به صورت غير قابل مشاهده (مثلا انواع نرم افزارها) وجود دارد. فناوري اطلاعات در تسهيل فرآيند اکتساب18، پردازش، ذخيره، تقسيم اطلاعات و ساير فرايند هاي ديجيتالي نقش دارد.
بسياري از مردم در تمايز بين سيستم هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات دچار مشکل مي شوند. زيرا به نظر مي رسد که فناوري، فکر آن ها را ازسيستم اطلاعاتي بنيادي که بايد مورد پشتيباني فناوري قرار گيرد ، منحرف کرده است.
سيستم هاي اطلاعاتي به منظور خدمت، کمک يا حمايت مردمي که در زندگي واقعي عمل
مي کنند به وجود آمده اند. به منظور ايجاد سيستمي که به خوبي از مصرف کننده ها حمايت کند، اولا لازم است که مشخص شود چه چيزي بايد حمايت شود(سيستم اطلاعاتي)، دوما بايد مشخص شود که چه فناوري و روشي براي حمايت لازم است (فناوري اطلاعات)(چکلند، هال ول ،1998، 33).
اين مسئله سرنخي از اينکه چرا بعضي از سازمان ها در برگشت مفيد سرمايه گذاري در فناوري اطلاعات ، شکست مي خورند ، به دست مي دهد. سرمايه گذاري ها در فناوري، معمولا بدون فهم و يا تحليل طبيعت فعاليت هايي که توسط فناوري پشتيباني مي شود، انجام مي گيرد. به عنوان مثال، در طول چند سال گذشته بسياري از سازمان ها به طراحي وب سايت ها، بدون تفکر کافي در مورد منطق اين کار و فقط به اين دليل که بقيه ي سازمان ها وارد اينترنت شده اند، پرداخته اند. ذکر اين مسئله مهم است که فناوري اطلاعات هيچ ارزشي ذاتي ندارد و صرف خريد فناوري باعث ايجاد هيچ مزيتي در سازمان نمي شود(چکلند ،1981،42).
2- 2- 2- دوره سيستم هاي اطلاعات استراتژيک
در اواخر دهه 1970، تعدادي از سازمان ها شروع به استفاده از فناوري اطلاعات به روش هايي کردند که اساسا چگونگي راهبري و اداره ي کسب و کار آن ها را تغيير داد و به اين صورت تعادل قدرت را در صنعت، با توجه به رقبا، مشتريان و فراهم کنندگان تغيير دادند. بنابراين استفاده از فناوري اطلاعات مستقيما بر موقعيت رقابتي آن ها اثر گذاشته، به عنوان سلاح جديدي براي بهبود رقابت درآمده بود و ايجاد رابطه ي جديدي بين سرمايه گذاري در فناوري اطلاعات و پيشرفت استراتژيک را محقق مي ساخت.
برنامه هاي موفق اغلب در نتيجه ي خوش اقبالي هستند، تا هرگونه شيوه ي طراحي، ابزار و تکنيک هاي مختلف (که به طور مستمر مورداستفاده قرار گرفته اند). بايد اين امکان را به سازمانها داد که شانس خود را آزمايش کنند(رنگان، آدنر، 2001). اخيرا، توجه ها به بعضي از مثال هاي کلاسيک معطوف شده است. کتينگر حدود 30 سازمان، از بهترين نمونه ها ي شناخته شده را طي 10 تا 20 سال پس از بررسي اوليه آن ها، بررسي کرد تا مشخص کند که آيا مزاياي به دست آمده از فناوري اطلاعات هنوز ادامه دارد يا خير. اساسا، در طول چنين دوران گسترده اي بسياري از عوامل مي توانند بر اجزاي يک شرکت اثر بگذارند و اگر خوش بين باشيم نتايج “اخباري” و نه قطعي خواهند بود . به طور کلي ، آن ها دريافتند که حدود 40 درصد ازاين شرکت ها، تنها چند سال از مزيت هاي استفاده از فناوري اطلاعات، برخوردار بوده اند وفقط 20درصد آن ها اين مزيت را براي10سال يا بيش از 10سال حفظ کرده بودند (کتينگر و ديگران، 1994،22). البته چنين چيزي با توجه به توسعه فناوري در طي اين مدت و کاهش هزينه ها، در بسياري از سيستم ها، پيش بيني مي شد. به نظر مي رسد ، در حال حاضر درس هاي گرفته شده و ساير تحقيقات مورد مطالعه ، زمينه را براي يک دوره چهارم جديد فراهم مي کنند(ري پورت، سويو کلا،1994،97).
2 – 2 – 3- استفاده استراتژيک از فناوري اطلاعات
2 – 2 – 3 – 1- عوامل موفقيت در سيستم هاي اطلاعات استراتژيک
تحقيقات انجام شده تعدادي از عوامل کليدي موفقيت در سيستم هاي اطلاعاتي استراتژيک را مشخص مي کنند که به نظر مي رسد اغلب تکرار شده و زير بناي موفقيت را تشکيل مي دهد، اين عوامل به شرح زير هستند (وارد،پپارد،2002،13):
* تمرکز خارجي، نه داخلي: توجه به مشتري، رقبا ،فراهم کنندگان، حتي صنايع ديگر و ارتباطات کسب وکار و درک تشابهات با ديگر کسب و کارها.
* ايجاد ارزش افزوده، نه کاهش هزينه ها: با وجودي که کاهش هزينه هاي حاشيه اي ممکن است در هنگام توسعه ي کسب وکار مفيد واقع شوند اما “انجام بهتر، نه ارزانتر”، به صورت شعار مفيدي در آمده است. اين امر بانيازهاي شرکتها براي متمايز کردن خودشان از رقبا (محصولات و خدمات بهتر) براي موفقيت سازگارتر است.
* به اشتراک گذاري سود در داخل سازمان، با فراهم کنندگان و تامين کنندگان، مشتريان، مصرف کنندگان وحتي رقبا.
* درک مشتريان و عملکرد آن ها با محصول يا سرويس: چگونگي دستيابي مشتريان به ارزش افزوده و مشکلات پيش روي آن ها.
* نوآوري محصول براي پيشبرد کسب و کار، نه پيشبرد فناوري: چالش هاي تجاري در اکثر موارد باعث پيشرفت مي شود. اين امر ، موجب ايجاد شک در توانايي فناوري اطلاعات در ايجاد مزيت رقابتي مي شود. اما در عمل موفقيت ها در اثر استفاده از فناوري مناسب و درک نيازهاي مشتري به دست مي آيد(کين،1991،77).
* توليد قدم به قدم، نه توليد يکباره ي تمامي نرم افزارهاي لازم: نبايد تمامي نرم افزارها و سخت افزارهاي لازم در حوزه فناوري اطلاعات را به يکباره وارد سازمان کرد، بلکه بايد اين فرايند بصورت مرحله اي و پيوسته انجام شود.
* استفاده از اطلاعات به دست آمده از سيستم ها براي رشد کسب و کار: تحليل محصول و تجارت، به اضافه اطلاعات بازار مي توانند در هم ادغام شده و بعدا از راه هاي مختلف براي مشخص کردن محصول و تفکيک تجاري مناسب، تقسيم بندي شوند.
بايد خاطر نشان کرد که به روش هاي جديد تفکرراجع به انواع فناوري اطلاعات براي به دست آوردن فرصت هاي مناسب، نياز است و روش هاي جديد مديريت برنامه هاي کاربردي، موفقيت را تضمين مي کند.
در کليه اين موارد و موضوعات، درک اينکه واقعا چه عاملي باعث موفقيت ميقیمت: تومان


پاسخ دهید