پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان c (4553)

2-4-1- پژوهش های خارجی…………………..……………………………..……………..35 2-4-2- پژوهش های داخلی …………………….……….………………………………….41 2-4-3- جمع بندی مطالعات پیشین …………………….….….…….…….…….…………….453-1- مقدمه ……………..……………………………………….………………………….. 513-2- متدلوژی تجزیه و تحلیل داده های تاریخچه ای- رخدادی……………..……………………………523-2-1- داده های مقطعی……………………….…………………………….………………….523-2-2- داده های ترکیبی……………………….…………………………….………………….533-2-3- داده های ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه c (3805)

فصل3مدل‌پیشنهادیکنترلرهوشمند473-1.دیاگرامکلیمسأله483-1-1. دیاگرامسیستممدیریتبارهایخانگی483-1-2. تقسیم‌بندیبارهایخانگی493-1-3. توسعهسیستممدیریتبار503-1-4. نیازمندی‌هایارتباطیسیستم (پروتکلارتباطیزیگبی)513-2.تشریحمسألهوفرضیات523-2-1. ادبیاتمدل523-2-2. فرموله‌سازیواعمالفرضیات53فصل4الگوریتمحلمسألهبرنامه‌ریزی594-1.مقدمه604-2.برنامه‌ریزیخطیعددصحیحمختلط604-3.برنامه‌ریزیآرمانی63فصل5مطالعهموردیوتفسیرنتایج665-1.مقدمه675-2.دریافتاطلاعاتازمصرف‌کننده685-3.مدلسازیدستگاه‌هایخانگیدرمطالعهموردی705-4.بررسیسناریوهایمختلف785-4-1. سناریوی 1: می‌نیمم‌سازیپیکانرژیمصرفی795-4-1-1. نمودارتوزیعانرژیدستگاه‌هایخانگی795-4-1-2. بررسیکلانرژیمصرفی855-4-1-3. بررسیهزینهکلانرژیمصرفی875-4-2. سناریوی 2: می‌نیمم‌سازیهزینهانرژیمصرفی895-4-2-1. نمودارتوزیعانرژیدستگاه‌هایخانگی905-4-2-2. بررسیکلانرژیمصرفی965-4-2-3. بررسیهزینهکلانرژیمصرفی985-4-3. سناریو 3: تلفیقسناریوهای 1و21005-4-3-1. بررسیکلانرژیمصرفی1005-4-3-2. بررسیهزینهکلانرژیمصرفی102فصل6نتیجه‌گیریوپیشنهادات104فهرست اشکالعنوانصفحهفصل1مقدمه7شکل1-1.بخش‌هایمختلفیکساختمانهوشمند10فصل2مروریبرمنابعمطالعاتی18شکل2-1.تعرفهقیمتانرژیالکتریکیبرایشهرنیویورک، 15 ماهفوریه 2011 (NYISO)24شکل2-2.معماریسیستم33شکل2-3.تعاملبینمصرف‌کنندهودستگاه38شکل2-4.منطقکارکردسیستمکنترلرهوشمند39فصل3مدل‌پیشنهادیکنترلرهوشمند47شکل3-1.دیاگرامسیستممدیریتبار48شکل3-2.تقسیم‌بندیبارهایخانگی50فصل4الگوریتمحلمسألهبرنامه‌ریزی59فصل5مطالعهموردیوتفسیرنتایج66شکل5-1.نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره 1 (تهویهمطبوع)79شکل5-2.نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره 2 (یخچال)79شکل5-3.نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله رایگان c (3806)

1-2-5-1- ظهرنویسی به منظور وکالت…………………………………………………………………………………………..151-2-5-2- ظهرنویسی به منظور وثیقه…………………………………………………………………………………………….171-2-6- مفهوم قبولی…………………………………………………………………………………………………………………….181-3- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری………………………………………………………………………………………………..181-3-1- وصف تجریدی……………………………………………………………………………………………………………….181-3-2- وصف تنجیزی…………………………………………………………………………………………………………………191-3-3- وصف شکلی…………………………………………………………………………………………………………………..191-3-4- وصف قابل انتقال…………………………………………………………………………………………………………….201-4- شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری…………………………………………………………………..201-5- ضمانت……………………………………………………………………………………………………………………………….211-5-1- ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه c (3796)

3-5 روش گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………………283-6 ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………..293-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………..313-8 مکان و زمان مطالعه……………………………………………………………………………………………………….31 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع مقاله c (3797)

1-10) اسکاپولامین………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 1-10-1) مکانیسم عملکرد اسکاپولامین…………………………………………………………………………………………..21 1-11).پروپرانولول…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین 2-1) اثرات دریافت داروهای ضد صرع در دورهی تکوین……………………………………………………………….27 2-2) هدف…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 فصل سوم: مواد و روشها 3-1) مواد مورد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع تحقیق c (3798)

3-1. تقاضای شرطی فازی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 193-1-1. مفاهیم استفاده شده در مدل تقاضای شرطی فازی ……………………………………………………………………………………… 193-1-2. مدل ریاضی تقاضای شرطی فازی …………………………………………………………………………………………………………………. 203-1-3. شرح مدل تقاضای شرطی فازی …………………………………………………………………………………………………………………….. 213-2. انتخاب کالاهای عرضه شده در ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (3799)

عنوان صفحه د- افراز منافع با عقد صلح……………………………………………………………………………………………………..89 بند سوم : افراز دیون……………………………………………………………………………………………………………………………91فصل سوم : احکام و آثار افراز منافع …………………………………………………………………………………………………..94مبحث نخست: آثار و شرایط……………………………………………………………………………………………………………………………………95گفتار نخست :شرائط انعقاد قرارداد افراز منافع………………………………………………………………………………………………………………………….95 بند نخست :شرائط عمومی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….95 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع تحقیق c (3800)

-حرکات پیشگرایی و عقب گرایی: ………………………………………………………………………………………………… 16عنوان صفحه -حرکات طرفی : ……………………………………………………………………………………………………………………….17 ثبات در مفصل گیجگاهی-فکی : ……………………………………………………………………………………………………………17 تطابق پذیری مفصل گیجگاهی –فکی:…………………………………………………………………………………………………….18 ارتباط اختلالات مفصل گیجگاهی- فکی با آناتومی اجزاء مفصلی : ……………………………………………………18 – ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد c (3801)

1-1- مقدمه21-2- تعاریف کلی از حوزه تحت بررسی21-2-1- برنامه ریزی تولید21-2-2- برنامه ریزی تولید ادغامی51-2-3- واحد ادغامی61-2-4- استراتژی های برنامه ریزی تولید ادغامی61-2-5- هزینه های مرتبط با برنامه ریزی تولید ادغامی در زنجیره تأمین61-2-6- روش ادامه مطلب…

By 92, ago